Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój wotum zaufania (druk nr XLVIII/570/2022).

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2021 rok (druk nr XLVIII/571/2022).

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok (druk nr XLVIII/572/2022).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr XLVIII/573/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLVIII/574/2022).

W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój (druk nr XLVIII/575/2022).

W sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko - Zdrój jest organem prowadzącym (druk nr XLVIII/576/2022).

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2021 (druk nr XLVIII/577/2022).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr XLVII/559/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLVII/560/2022).

W sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej ceny wody obowiązującej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju (druk nr XLVII/561/2022).

W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu (druk nr XLVII/562/2022).

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP z gminy Busko-Zdrój, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (druk nr XLVII/563/2022).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr XLVI/543/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLVI/544/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr XLVI/545/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości komunalnej na rzecz Gminy Busko - Zdrój (druk nr XLVI/546/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju (druk nr XLVI/547/2022).

W sprawie zmiany "Regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Busku-Zdroju" wprowadzonego uchwałą nr XXXVII/439/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 września 2021 r. (druk nr XLVI/548/2022).

W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Busko-Zdrój na rok 2022 oraz określenia sezonu kąpielowego (druk nr XLVI/549/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLV/540/2022).

W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr XLV/541/2022).

W sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Busko-Zdrój na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr XLV/542/2022).

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Chmielnik w Ukrainie (druk nr XLIII/539/2022),

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr XLIII/529/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLIII/530/2022).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XLIII/531/2022).

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XLIII/532/2022).

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (druk nr XLIII/533/2022).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr XLII/509/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLII/510/2022).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (druk nr XLII/511/2022).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury (druk nr XLII/512/2022).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XLII/513/2022).

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/478/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XLII/514/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do3 lat (druk nr XLII/515/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju (druk nr XLII/516/2022).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XL/486/2021),

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r. z dochodów własnych Gminy Busko-Zdrój niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr XL/487/2021),

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr XL/488/2021),

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XL/489/2021),

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr XL/490/2021),

w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów (druk nr XL/491/2021),

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2022 rok (druk nr XL/492/2021),

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXXIX/463/2021),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXIX/464/2021),

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr XXXIX/465/2021),

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok (druk nr XXXIX/466/2021),

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr XXXIX/467/2021),

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XXXIX/468/2021),

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXXVIII/451/2021),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXVIII/452/2021),

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XXXVIII/453/2021),

W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój–etap III” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ramach programu priorytetowego „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych” (druk nr XXXVIII/454/2021),

W sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXVIII/455/2021),