Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko-Zdrój, 03.06.2020 

Znak:GKNR.6845.88.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- dzierżawa części działki o nr 564/4 o powierzchni 30,0m² przy ulicy Spacerowej w Busku-Zdroju

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na dzierżawę części działki w Busku-Zdroju przy ul. Spacerowa oznaczonej w ewidencji gruntów nr 564/4 - z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu małej gastronomii.

Minimalny czynsz dzierżawny za część działki określa się w wysokości 760,00 zł + 23 % VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.17.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój – ETAP II”
 • data ogłoszenia: 2020.06.02
 • termin składania ofert: 2020.06.10 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.06.10 o godz. 10:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.16.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno – edukacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju."
 • data ogłoszenia: 2020.05.29
 • termin składania ofert: 2020.06.15 2020.06.22 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.06.15 2020.06.22 o godz. 10:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2020.06.09).
Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2020.06.22).
Unieważnienie postępowania pdf ] (2020.07.02).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.15.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Udzielenie Gminie Busko – Zdrój kredytu długoterminowego do wysokości 24.000.000,00 zł
 • data ogłoszenia: 2020.05.26
 • termin składania ofert: 2020.07.06 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Oferty składane w formie elektronicznej.
 • sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.07.06 o godz. 11:00 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. 
(2020.07.27)

Busko-Zdrój dnia 25.05.2020r.

Znak: RSID.7021.2.2.2020.KD

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamówienie o wartości do 30 000 Euro

Gmina Busko–Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi eksploatacyjnej podczyszczalni wód deszczowych oraz wylotów kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój. Usługa dotyczy czyszczenia, dokonywania przeglądów okresowych oraz wywozu i utylizacji odpadów z obiektów, które są w chwili obecnej na etapie eksploatacji.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - zestawienie OWD i wylotow KD 2020 [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.14.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój – ETAP II
 • data ogłoszenia: 2020.05.18
 • termin składania ofert: 2020.06.01 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.06.01 o godz. 10:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko - Zdrój, dn. 14.05.2020r.

Znak: RSID.7013.3.4.1.2018.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko - Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie audytów energetycznych ex-post po wykonaniu termomodernizacji budynków w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej".

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - audyt [ zip ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 4 - oświadczenie [ pdf ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.13.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II” w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
 • data ogłoszenia: 2020.05.15
 • termin składania ofert: 2020.05.25 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.05.25 o godz. 10:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój, dn. 14.05.2020 r.

Znak: RSID.0410.18.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r., zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawę nowych komputerów przenośnych (laptopów) do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Busko-Zdrój” w ramach Programu ZDALNA SZKOŁA+, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia: „Dostawa nowych komputerów przenośnych (laptopów) do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Busko-Zdrój”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis [ pdf ].
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2020.05.20).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Protokół z wyboru oferenta [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko – Zdrój, dnia 13.05.2020 r.

Znak: GKNR.6825.24.2020

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej w miejscowości WIDUCHOWA, obręb 0041, gmina Busko – Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 680 na działki nr 680/1 i 680/2 wraz z stabilizacją punktów granicznych projektowanej działki nr 680/1. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: BUŚ.6724.25.2020 z dnia 14.04.2020 r. (załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 680 o pow. 0.1900 ha działki nr 680/1 o projektowanej pow. 0.0137 ha i działki nr 680/2 o projektowanej pow. 0.1763 ha. Projektowana działka nr 680/1 wydzielona jest na powiększenie sąsiedniej nieruchomości o numerze 681/2 stanowiącej drogę gminną. Projektowana działka 680/2 pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu osoby fizycznej. Punkty graniczne wydzielonej drogowej działki nr 680/1 należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663 ),
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572 ze zm.).