Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 61 /2019
BURMISTRZA MIASTA GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 7 marca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych [ pdf ].

Dokumenty do pobrania:
Regulamin [ pdf ].
Wzór oferty [ rtf ].
Wzór sprawozdania [ rtf ].

ZARZĄDZENIE NR 62/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 07 marca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 r. [ pdf ].

Kielce, 2019-03-01

ZATiRA.IA.5151.20.2019 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 94 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.)

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH
zawiadamia o odmowie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego

inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczaworyż, Skotniki Małe i Pęczelice, gm. Busko- Zdrój na działkach o numerach ewidencyjnych: 63; 138/1; 138/2; 139; 140; 141; 142; 143; 145; 146; 147; 148; 156; 256/1; 256/2 257/1; 257/2; 297; 298/2; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311 312; 313; 314; 315; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329 330; 331; 332; 333; 334; 336; 337/1; 337/2; 339; 340/2; 340/3; 342; 343; 344; 345: 346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353/1; 353/2; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 405; 407/1; 407/2; 408; 458/1; 458/2; 460; 487; 507/1; 507/2; 508; 509; 510; 555; 556: 557; 558; 559; 562/1; 562/2; 563; 564; 569/1; 570; 571/2; 574; 575; 576; 577; 579: 580; 581; 582; 583; 584; 585; 586; 587; 588; 589; 590; 591; 592; 593; 594; 595; 596: 597; 600; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616: 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635: 639; 640; 641; 642; 643; 689; 691/1; 691/2; 692; 693; 695; 696/1; 696/2; 697/1; 697/2; 698/2; 700; 704 705; 711; 717; 735; 737; 743; 750; 752; 754; 755; 758; 761; 762; 763/1; 763/2: 765; 766; 767; 768; 783; 800; 801; 802; 805/1; 805/3; 805/5; 805/7; 805/8; 823; 872: 873; 881; 882; 884; 885; 886; 897; 898; 908; 923; 924/3; 924/4; 924/5; 925; 936; 966; 967/2; 992; 1021; 1028; 1029; 1030/1; 1030/2; 1039 Obręb 39 Szczaworyż, 54; 55/1; 55/2; 56; 90; 91; 88 Obręb 35 Skotniki Małe oraz 549 Obręb 28 Pęczelice.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. i art. 85 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz. U.2018r., poz. 2081z późn. zm.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

zawiadamia strony postępowania oraz osoby zainteresowane

że w dniu 26.02.2019r. wydana została decyzja znak:SKO.OŚ-60/259/10/2019, którą Kolegium, po rozpoznaniu odwołania Strony uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju z dnia 14.12.2018r. znak: UŚ.6220.4.2018 orzekającej o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 14574 BUSKO PD, położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 87/10 obręb Wolica, gm. Busko - Zdrój, realizowanego przez firmę: PL 2014 Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa i sprawę przekazało do ponownego rozpoznania. Odrębną decyzją z dnia 26.02.2018r. znak: SKO.OŚ-60/1385/432/2019 umorzyło postępowanie odwoławcze, wszczęte z odwołania osoby nie będącej stroną.

Sygn. akt VIII Ns 14/19

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 13 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII Ns 14/19, zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 41 386,80 zł (czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0030 Radzanów, gmina Busko-Zdrój oznaczonej jako działka nr 413/1 o pow. 0,1057 ha, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona na wniosek osoby lub osób, które wykażą, że są spadkobiercami Heleny Szybalskiej tj. złożą prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ewentualnie akt poświadczenia dziedziczenia po w/w spadkodawczyni. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu."

Busko-Zdrój, 5 marzec 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.9.2019

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

Zawiadamiam

strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KKI_BUSKOZDRO _ BUSKOZDROJ/27516 (55516_BuskoZdrój) w skład której wejdą:
  • wieża stalowa nie wyższa niż 55.5m n.p.t (wraz z odgromami) o podstawie trójkąta, rama stalowa wraz z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi, okablowaniem technicznym łączącym anteny z urządzeniami na ramie, wewnętrznej linii zasilającej z zestawem pomiarowym, systemem antenowym zainstalowanym na wieży na wysokości 51.0m n.p.t, składającym się z sześciu anten ATR4518R11v06 (po dwie anteny na każdym azymucie), o azymucie 0o, 110o, 230o ,pochylenie wiązki (tilt) odpowiednio: 0-8o , 0-10o, 0-10o o maksymalnej mocy promieniowanej izotropowo odpowiednio dla poszczególnych anten i azymutów 9970 W, 9582 W, 9921 W, 9582 W, 9970 W, 9582 W, oraz anteny radioliniowej o średnicy 0.3m na azymucie 298o i wysokości 48.5m n.p.t, zjazdu publicznego, ogrodzenia stacji, na działce nr ewidencyjny gruntu 97 położonej w m. Busko Zdrój obręb 8.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Busko-Zdrój, 2019.03.04

Znak: BUŚ.6733.4.2019

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) 

z a w i a d a m i a m, ż e

decyzją Nr 4/2019 z dnia 04.03.2019 r. ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej, na działkach ozn. nr ew. 333, 339, 307 obr. Siesławice gm. Busko-Zdrój oraz nr 688, 627 obr. Chotelek gmina Busko-Zdrój na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju z siedzibą Wełecz 146; 28-100 Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 1 marca 2019r.

Znak: BUŚ.6733.6.2019

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ), w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku administracyjno – oświatowego o łącznik oraz nadbudowie o jedną kondygnację z przeznaczeniem na usługi publiczne w zakresie oświaty, na działkach nr ewid. 22/1 i 22/3 położonych w Busku-Zdroju przy ul. Armii Krajowej.

Busko-Zdrój, dnia 1 marca 2019r.

Znak: BUŚ.6733.5.2019

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ), w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku administracji publicznej o klatkę schodową wraz z dźwigiem osobowym, na działce nr ewid. 199/1 położonej w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika.