Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2024-2040 (druk nr II/13/2024).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok (druk nr II/14/2024).

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego (druk nr II/15/2024).

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie miasta Busko-Zdrój (druk nr II/16/2024).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminie Busko-Zdrój w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku (druk nr II/17/2024).

W sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych (druk nr II/18/2024).

W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr II/19/2024).

W sprawie zarządzenia w sołectwach gminy Busko-Zdrój wyborów sołtysów i rad sołeckich (druk nr II/20/2024).

W sprawie przekazania wniosku Państwa R.W., L.M. oraz T.B. według właściwości (druk nr LXXIV/904/2024).

W sprawie przekazania ponaglenia Pani T.D. według właściwości (druk nr LXXIV/905/2024).

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Nowaka na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 19 marca 2024 r. (druk nr LXXIV/906/2024).

W sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Łukasza Nowaka z dnia 20 i 21 marca 2024 r. (druk nr LXXIV/907/2024).

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ł.N. na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju (druk nr LXXIV/908/2024).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2024-2040 (druk nr LXXIV/909/2024).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok (druk nr LXXIV/910/2024).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LXXIV/911/2024).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2024-2040 (druk nr LXXIII/890/2024).

W sprawie zmiany budżety Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok (druk nr LXXIII/891/2024).

W sprawie przystąpienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 (druk nr LXXIII/892/2024).

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 (druk nr LXXIII/893/2024).

W sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr LXXIII/894/2024).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat (druk nr LXXIII/895/2024).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LXXIII/896/2024).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2024-2040 (druk nr LXXII/870/2024).

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok (druk nr LXXII/871/2024).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr LXXII/872/2024).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr LXXII/873/2024).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat (druk nr LXXII/874/2024).

W sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Busko-Zdrój nieruchomości Skarbu Państwa (druk nr LXXII/875/2024).

W sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży tych nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych (druk nr LXXII/876/2024).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LXX/866/2023).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LXX/851/2023).

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2024-2040 (druk nr LXX/852/2023).

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok (druk nr LXX/853/2023).

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2024 rok (druk nr LXX/854/2023).

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2024 rok (druk nr LXX/855/2023).

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2024 rok (druk nr LXX/856/2023).

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2024 rok (druk nr LXX/857/2023).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LXIX/847/2023).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LXIX/848/2023).

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr LXIX/849/2023).

W sprawie zmiany uchwały nr LIV/649/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr LXIX/850/2023).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2024 rok (druk nr LXVIII/818/2023).

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr LXVIII/819/2023).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr LXVIII/820/2023).

W sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (druk nr LXVIII/821/2023).

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/73/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania oraz wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój (druk nr LXVIII/822/2023).

W sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój (druk nr LXVIII/823/2023).

W sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w drodze zarządzenia (druk nr LXVIII/824/2023).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LXVII/815/2023).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LXVII/816/2023).

W sprawie nadania nazwy "Jarzębinowa" ulicy położonej w Busku-Zdroju (druk nr LXVII/817/2023).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LXVI/805/2023).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LXVI/806/2023).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr LXVI/807/2023).

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr LXVI/808/2023).

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Żerniki Górne (druk nr LXVI/809/2023).