Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr LIII/645/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr LIII/646/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LIII/647/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LIII/648/2022).

W sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr LIII/649/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Busko-Zdrój z Gminą Solec-Zdrój, Powiatem Buskim, Gminą Kazimierza Wielka, Powiatem Kazimierskim, Gminą Pińczów a Gminą Wiślica (druk nr LIII/650/2022).

W sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 sierpnia 2022 r. (druk nr LII/640/2022).

W sprawie przekazania wniosku według właściwości (druk nr LII/641/2022).

W sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 7 września 2022 r. (druk nr LII/642/2022).

W sprawie przekazania wniosku według właściwości (druk nr LII/643/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr LII/644/2022).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr LI/623/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr LI/624/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr LI/625/2022).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/501/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Buska Karta Seniora (druk nr LI/626/2022).

W sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/574/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Kawczyce (druk nr L/611/2022),

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/583/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Żerniki Górne (druk nr L/612/2022),

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/584/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Zbludowice (druk nr L/613/2022),

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/585/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Szaniec (druk nr L/614/2022), 

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/586/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Busko-Zdrój (druk nr L/615/2022),

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/587/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Palonki (druk nr L/616/2022),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLIX/590/2022).

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/95/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w placówkach oświatowych, dla których gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym (druk nr XLIX/591/2022).

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie gminy Busko-Zdrój w miejscowości Żerniki Górne (druk nr XLIX/592/2022).

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Zbludowice (druk nr XLIX/593/2022).

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Szaniec (druk nr XLIX/594/2022).

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Busko-Zdrój (druk nr XLIX/595/2022).

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Palonki (druk nr XLIX/596/2022).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój wotum zaufania (druk nr XLVIII/570/2022).

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2021 rok (druk nr XLVIII/571/2022).

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok (druk nr XLVIII/572/2022).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr XLVIII/573/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLVIII/574/2022).

W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój (druk nr XLVIII/575/2022).

W sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko - Zdrój jest organem prowadzącym (druk nr XLVIII/576/2022).

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2021 (druk nr XLVIII/577/2022).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr XLVII/559/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLVII/560/2022).

W sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej ceny wody obowiązującej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju (druk nr XLVII/561/2022).

W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu (druk nr XLVII/562/2022).

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP z gminy Busko-Zdrój, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (druk nr XLVII/563/2022).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr XLVI/543/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLVI/544/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr XLVI/545/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości komunalnej na rzecz Gminy Busko - Zdrój (druk nr XLVI/546/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju (druk nr XLVI/547/2022).

W sprawie zmiany "Regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Busku-Zdroju" wprowadzonego uchwałą nr XXXVII/439/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 września 2021 r. (druk nr XLVI/548/2022).

W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Busko-Zdrój na rok 2022 oraz określenia sezonu kąpielowego (druk nr XLVI/549/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLV/540/2022).

W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr XLV/541/2022).

W sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Busko-Zdrój na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr XLV/542/2022).

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Chmielnik w Ukrainie (druk nr XLIII/539/2022),