Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2020 roku

Kielce, dn. 29.07.2020 r.

KC-I.432.37.4.2020 

Gmina Busko-Zdrój
Al. Adama Mickiewicza 10
28 -100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.37.4.2020/KW-6

z kontroli doraźnej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", VI Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie naruszenia w zamówieniu publicznym będącym przedmiotem podsumowania ustaleń Izby Administracji Skarbowej w Kielcach sygn. 2601-ICE.52.78.2019.11, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniu 13 lipca 2020 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

KC-I.432.351.1.2020

Kielce, dn. 13.07.2020 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.351.1.2020/AZS-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. "Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie", realizowanego w ramach Działania 4.4 - "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego", 4 Osi priorytetowej "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach 23-29.05.2020 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 25.05.2020 r.

KC-I.432.134.2.2020

Informacja Pokontrolna Nr 16/N/VH/RPO/2020

z kontroli końcowej na dokumentach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0033/18 pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku - Zdroju", realizowanego w ramach Działania 7.4 - „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", VII Osi priorytetowej - „Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w siedzibie IZ RPOWŚ przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniach od 28.04 do 30.04.2020 r. oraz na dokumentacji przesłanej przez Beneficjenta do dnia 08.05.2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

KC-I.432.37.3.2020

Kielce, dn. 30.04.2020 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.37.3.2020/MBK-5

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 6 Osi priorytetowej - „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 16 do 24 kwietnia 2020 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

2601-ICE.52.78.2019.7

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 21 lutego 2020 r. do 08 maja 2020 r., w Gminie Busko-Zdrój, al. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój,

NIP:6551879646, w zakresie:

audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i la ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2018 r. poz. 508, zpóźn. zm., w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006)

nazwa projektu: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne",

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 23.04.2020r.

KC-I.432.218.1.2020

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.218.1.2020/HZ-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.01.00-26-0011/17 pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko - Zdrój", realizowanego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych", III Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 23 do 27.03.2020 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 24.04.2020 r.

KC-I.432.15.2.2019

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.15.2.2019/DKS-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.02.00-26-0003/16 pn. „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenia dostępu do zasobów naturalnych -Rodzinny Park Zdrowia w Busku - Zdroju", realizowanego w ramach Działania 7.2 - „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów", 7 Osi priorytetowej - „Sprawne usługi publiczne", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach 23 - 27.03.2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 11.03.2020 r.

KC-I.432.37.2.2020

GMINA BUSKO-ZDRÓJ
al. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.37.2.2020/RG-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 17 do 21 lutego 2020 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 13.03.2020 r.

KC-I.432.111.1.2020 

Informacja Pokontrolna Nr 5/N/VII/RPO/2020

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/16 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko - Zdrój", realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscach realizacji projektu, t.j. w Busku - Zdroju, w dniu 19.02.2020 r. oraz na dokumentach, zamieszczonych przez Beneficjenta w bazie SL, do dnia 12.03.2020r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Errata do Informacji Pokontrolnej pdf ].

Kielce, dn. 24.02.2020r.

KC-I.432.134.1.2020
Gmina Busko - Zdrój
Ul. A. Mickiewicza 10
28-100 Busko - Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.134.1.2020/HZ-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0033/18 pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku -Zdroju", realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 27 do 31.01.2020 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].