Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2023 roku

Izba Administracji Skarbowej wKielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA
i Audytu Środków Publicznych

Znak sprawy: 2601-ICE.521.6.2023.7

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 16.01.2023 r. do 04.04.2023 r. w/u:

Nazwa Beneficjenta: Gmina Busko-Zdrój,
Adres Beneficjenta: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój,
NIP Beneficjenta: 6551879646

w zakresie:

audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i la ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2022 r. poz. 813, ze zm., w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006),

Kielce, dnia 30 marca 2023 r.

KRAJOWE BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W KIELCACH
DKC.0814.4.2023

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze.