Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2023 roku

Kielce, dn. 15.11.2023 r.

KC-I.432.251.1.2023

Informacja Pokontrolna Nr 10/N/VI/RPO/2023/P

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu jego realizacji w dniach 29-30.08.2023 r. oraz na dokumentach dostarczonych do dnia 27.09.2023 r.

Raport z czynności kontrolnych program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 [ pdf ].

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz.784)

Numer zatwierdzonej stałej organizacji ruchu KT.7121.1.28.2023

Określony termin na wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu 31.12.2024r.

Data wpływu zawiadomienia jednostki wprowadzającej organizację ruchu 08.09.2023r.

Data wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu 19.09.2023r.

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz.784)

Numer zatwierdzonej stałej organizacji ruchu KT.7121.1.27.2023

Określony termin na wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu 29.09.2023r.

Data wpływu zawiadomienia jednostki wprowadzającej organizację ruchu 08.09.2023r.

Data wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu 19.09.2023r.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 24-07-2023

Znak: BiZK.II.431.6.2023

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zakres kontroli: Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania dofinansowanego z rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024”, pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko - Zdrój”.

Kielce, dn. 22.08.2023 r,

KC-I.432.228.1.2023

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432. 228.1.2023/MC-18

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn.: „Rozwój społeczno- gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniu 25.07.2023 roku.

LKI.410.003.01.2023

Wystąpienie pokontrolne

P/23/072 - Realizacja dochodów własnych przez wybrane gminy

Kielce, dn. 16.01.2023 r.

KC-I.432.9.1.2023

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.9.1.2023/WF-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0004/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój - etap III", realizowanego w ramach Działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniu 12.01.2023 r.

Kielce, dn. 06.06.2023 r.

KC-I.432.9.2.2023

Gmina Busko-Zdrój
ul. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.9.2.2023/KW-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0004/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój - etap III", realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój - etap III", 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 24.05.2023 r.

Izba Administracji Skarbowej wKielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA
i Audytu Środków Publicznych

Znak sprawy: 2601-ICE.521.6.2023.7

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 16.01.2023 r. do 04.04.2023 r. w/u:

Nazwa Beneficjenta: Gmina Busko-Zdrój,
Adres Beneficjenta: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój,
NIP Beneficjenta: 6551879646

w zakresie:

audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i la ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2022 r. poz. 813, ze zm., w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006),