Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2023 roku

WK.60.25.2023

PROTOKÓŁ

kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Busko - Zdrój za 2022 rok i inne wybrane okresy, na podstawie dokumentacji Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych w miarę zaistniałych potrzeb, przeprowadzonej w tymczasowej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, Plac Zwycięstwa 11, 28-100 Busko - Zdrój, w okresie od 5 września 2023 r. do 27 października 2023 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w osobach:

  • Joanna Pieczyrak - Starszy Inspektor Kontroli - na podstawie upoważnienia Nr WK.60.25.A.2023 z dnia 1 września 2023 r. (kontrolowała w okresie od 5 września do 27 października),
  • Przemysław Florek - Inspektor Kontroli - na podstawie upoważnienia Nr WK.60.25.B.2023 z dnia 1 września 2023 r. (kontrolował w okresie od 5 września do 20 października),
  • Robert Kudła - Inspektor Kontroli - na podstawie upoważnienia Nr WK.60.25.C.2023 z dnia 1 września 2023 r. (kontrolował w okresie od 18 września do 27 października).

Kielce, dn. 15.11.2023 r.

KC-I.432.251.1.2023

Informacja Pokontrolna Nr 10/N/VI/RPO/2023/P

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu jego realizacji w dniach 29-30.08.2023 r. oraz na dokumentach dostarczonych do dnia 27.09.2023 r.

Raport z czynności kontrolnych program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 [ pdf ].

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz.784)

Numer zatwierdzonej stałej organizacji ruchu KT.7121.1.28.2023

Określony termin na wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu 31.12.2024r.

Data wpływu zawiadomienia jednostki wprowadzającej organizację ruchu 08.09.2023r.

Data wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu 19.09.2023r.

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz.784)

Numer zatwierdzonej stałej organizacji ruchu KT.7121.1.27.2023

Określony termin na wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu 29.09.2023r.

Data wpływu zawiadomienia jednostki wprowadzającej organizację ruchu 08.09.2023r.

Data wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu 19.09.2023r.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 24-07-2023

Znak: BiZK.II.431.6.2023

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zakres kontroli: Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania dofinansowanego z rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024”, pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko - Zdrój”.

Kielce, dn. 22.08.2023 r,

KC-I.432.228.1.2023

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432. 228.1.2023/MC-18

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn.: „Rozwój społeczno- gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniu 25.07.2023 roku.

LKI.410.003.01.2023

Wystąpienie pokontrolne

P/23/072 - Realizacja dochodów własnych przez wybrane gminy

Kielce, dn. 16.01.2023 r.

KC-I.432.9.1.2023

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.9.1.2023/WF-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0004/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój - etap III", realizowanego w ramach Działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniu 12.01.2023 r.

Kielce, dn. 06.06.2023 r.

KC-I.432.9.2.2023

Gmina Busko-Zdrój
ul. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.9.2.2023/KW-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0004/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój - etap III", realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój - etap III", 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 24.05.2023 r.