Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2022 roku

Kielce, dn. 18.11.2022 r.

KC-I.432.473.1.2022

Gmina Busko - Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.473.1.2022/WF-17

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn.: „Rozwój społeczno- gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach 14 - 15.11.2022 roku.

Kielce, dn. 16.08.2022 r.

KC-I.432.375.1.2022

Gmina Busko - Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.375.1.2022/MW-16

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn.: „Rozwój społeczno- gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach 25 - 26.07.2022 roku.

Kielce, dn. 22.07.2022 r.

KC-I.432.320.2.2022

Gmina Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 10
28 - 100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.320.2.2022/PP-15

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn.: Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne, realizowanego w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 6 Osi priorytetowej Rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 20 do 21 czerwca 2022 r. oraz na dokumentach dostarczonych do dnia 21 lipca 2022 r.

Kielce, dn. 28.04.2022 r.

KC-I.432.320.1.2022/KPW-14

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.320.1.2022/KPW-14

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowowści przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniach 08-10.06.2022 roku.

Kielce, dn. 28.04.2022 r.

KC-I.432.11.2.2022 

Informacja Pokontrolna Nr 6/N/IV/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie", realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego", IV Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR, Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 31.03.2022 r. w miejscu realizacji projektu.

Kielce, dnia 21-04-2022

Znak: BiZK.IV.68.7.2022

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wyniki kontroli problemowej Straży Miejskiej w Busku-Zdroju przeprowadzonej w dniu 11 kwietnia 2022 roku, na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1763) oraz § 5 ust 1 i § 7, § 8, § 9, § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1733 ze zm.) oraz zatwierdzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Planu kontroli okresowych oddziałów straży miejskich na rok 2022, przez Zespół Kontrolny.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

LKI.410.002.03.2022

NAJWYŻSZ IBA KONTROLI
Delegatura w Kielcach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/22/060 - Prowadzenie postępowań mandatowych i stosowanie pouczeń przez funkcjonariuszy straży miejskich oraz egzekwowanie grzywien nałożonych przez nich w drodze mandatu karnego.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Protokół z kontroli

Zakresy kontroli

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz
Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa
Członkowskie EFTA i Audytu Środków Publicznych

2601-ICE.52.90.2021.5

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 17 stycznia 2022 r. do 23 marca 2022 r., w Gminie Busko-Zdrój, al. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój,

NIP: 6551879646,
w zakresie:

audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i la ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm., w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006)

nazwa projektu:

„Park Zdrojowy Busko-Zdrój zachowanie, promocja i udostępnienie",

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 09.03.2022 r.

KC-I.432.100.1.2022

Informacja Pokontrolna Nr 10/N/VII/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.02.00-26-0003/16 pn. „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych - Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju" realizowanego w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów", 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 21.02.2022 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].