Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Cyfrowa Gmina

logo cyfrowa gmina

 

Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3805/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz oprogramowania do obiegu dokumentów dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju i jednostek podległych, zakup usług szkoleniowych, doradczych w ramach podniesienia kompetencji pracowników (150 os.) w zakresie obsługi nabytego sprzętu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych, planowany do zakupu klaster będzie podtrzymywany przez zasilacz UPS online.

Głównym celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów cyfrowych, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych z zastosowaniem informatyzacji z możliwością pracy i edukacji zdalnej. Realizacja projektu wpłynie na zwalczanie skutków społeczno—gospodarczych COVID 19 oraz zrównoważony rozwój Gminy z myślą o przyszłych pokoleniach. Celem jest podjęcie działań w kierunku skutecznego reagowania na panującą sytuację pandemiczną, co w sposób bezpośredni koresponduje z celem Programu.

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

  • Przeprowadzenie obligatoryjnego w ramach realizacji projektu audytu/ diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa, opracowanej przez uprawniony podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w terminie do 6 m-cy od zawarcia umowy.
  • Cyfryzację Jednostki Samorządu Terytorialnego i jednostek mu podległych poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, sprzętu do pracy i edukacji zdalnej (tj. zakup oprogramowania do backupu, zakup oprogramowania systemowego z licencjami dostępowymi, zakup jednego oprogramowania do obiegu dokumentów dla UMIG w Busku-Zdroju i jednostek podległych, zakup klastra serwerów wysokiej dostępności wraz z macierzą dyskową i systemem kopii zapasowych). Postępująca centralizacja usług informatycznych i obsługi IT dla jednostek Gminy Busko-Zdrój (17 jednostek podległych, w tym 11 szkół i przedszkoli) wymusza zastosowanie rozwiązań wysokiej dostępności.
  • Edukację cyfrową dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, jednostek w zakresie obsługi nabytego w ramach projektu Cyfrowa Gmina oprogramowania m.in. do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników UMIG w Busku-Zdroju i jednostek podległych (150 os.) za pośrednictwem szkoleń, warsztatów, nowych technologii (w formule online lub stacjonarnie).

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Busko-Zdrój oraz jej jednostek podległych, jak również podniesienie jakości cyfryzacji, dzięki zastosowaniu jednolitych i spójnych rozwiązań. Efekt realizacji projektu zostanie zachowany i utrzymany przez min. 2 lata od zakończenia projektu zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

Projekt jest zgodny z założeniami celu V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT –EU”, POPC, Cyfrowa Gmina poprzez zwiększenie zdolności samorządu w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym pracy i nauki zdalnej, wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym sytuację pandemiczną.

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30-09-2023r.

Wartość projektu: 960 150,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

Informacja prasowa "Gazeta Świętokrzyska"