Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Rozwój społeczno-gospodarczy...

logo RP

Tytuł Projektu:

„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” 

Współfinansowanie:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

Projekt jest realizowany przez Gminę Busko-Zdrój w partnerstwie z podmiotami zewnętrznymi, tj.: Spółdzielnią Mieszkaniową w Busku-Zdroju, Spółdzielnią Mieszkaniową os. Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, Wspólnotami Mieszkaniowymi: Al. Mickiewicza 10A, Al. Mickiewicza 20A, os. Orła Białego 7 oraz Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju.

W Projekcie zostały ujęte następujące zadania:

 • rozbudowa, przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona” z zamontowaniem odnawialnych źródeł energii oraz zagospodarowaniem przyległego terenu;
 • adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia;
 • wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad ul. Sz. Starkiewicza łączącej Park Zdrojowy z terenem wokół Szpitala dziecięcego „Górka”;
 • zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. K. Pułaskiego wraz z doposażeniem istniejących terenów rekreacyjnych;
 • budowa łączników między ul. Grotta, a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju;
 • zagospodarowanie terenu między ul. Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową oraz parku „Małpi Gaj”;
 • Przebudowa ul. 1-go Maja – etap I (na odcinku od ul. Parkowej do ul. gen. F. Rzewuskiego) i ul. gen. F. Rzewuskiego, rozbudowa ul. Rokosza, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. gen. F. Rzewuskiego z ul. Rokosza;
 • zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, po nieczynnych studniach;
 • montaż spójnego systemu monitoringu na obszarze rewitalizacji;
 • wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów;
 • zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych na terenach mieszkaniowych (zadanie realizowane przez Partnerów Projektu);
 • zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej kaplicy p.w. Św. Anny w Parku Zdrojowym (zadanie realizowane przez Partnera Projektu);
 • utworzenie stoisk targowych przy al. A. Mickiewicza.

W dniu 15.03.2018.r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 zmienioną aneksami z 30.07.2018 r. i 20.12.2018 r. o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 35 083 382,83 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 34 640 504,93 zł.

Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 19 857 342,57 zł, co stanowi 60 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2021 r.

Zaawansowanie realizacji Projektu:

Zadania realizowane przez Gminę Busko-Zdrój:

Zakończono i odebrano w dniu 07.08.2018 r. roboty budowlane związane z realizacją zadania dot. budowy łączników między ul. Grotta, a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET z Korytnicy. Koszt zadania: 2 620 982,22 zł brutto.

Łączniki Grotta Łączniki Grotta Łączniki Grotta Łączniki Grotta Łączniki Grotta
Łączniki Grotta Łączniki Grotta    

Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu między ul. Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową oraz parku „Małpi Gaj” w Busku-Zdroju. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane TOM-BUD z Kielc. Koszt zadania wynosi 2 693 700,00 zł. Termin realizacji: 105.03.2019r.

Małpi Gaj Małpi Gaj Małpi Gaj Małpi Gaj Małpi Gaj

Firma MMCITE4 z Bielska-Białej w ramach podpisanego kontraktu dostarczyła 37 kompletów pojemników do segregacji odpadów. Wartość zadania wyniosła 195 353,50 zł. Siedem kompletów ustawiono na al. A. Mickiewicza w Busku-Zdroju. Pozostałe pojemniki będą ustawiane sukcesywnie na rewitalizowanych terenach.

https://www.umig.busko.pl/informacje/14-aktualnosci/17397-na-ulicach-buska-pojawily-sie-pojemniki-do-segregacji-odpadow.html

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ul. gen. F. Rzewuskiego, al. Topolowej (etap II) oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. gen. F. Rzewuskiego z ul. Rokosza. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane TOM-BUD z Kielc. Koszt zadania wynosi 4 733 311,26 zł. Termin realizacji: 30.08.2019r.

Zadania realizowane przez Partnerów Projektu:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju zakończyła i odebrała prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni międzyblokowej na os. Orła Białego w Busku-Zdroju od strony południowej budynków nr 2, 15 i 16. Termin prac związanych z zagospodarowaniem terenu na os. Gen. Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach nr 2 i 3 został wydłużony do 31.12.2018 r. Łączny koszt zadania wynosi 789 655,69zł. \

Spółdzielnia Mieszkaniowa os. Leszka Czarnego w Busku-Zdroju zakończyła realizację zadania polegającego na urządzeniu placu zabaw i rekreacji po stronie wschodniej budynku nr 1. Koszt zadania wyniósł 38 000,00 zł.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości al. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju podpisała umowę na realizację zadania dot. zagospodarowania przestrzeni międzyblokowych z firmą P.H.U. Myśliwiec z Siesławic, na łączną kwotę 95 000,00 zł brutto. Termin realizacji zadania: 17.05.2019 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości al. Mickiewicza 20A w Busku-Zdroju podpisała umowę na realizację zadania dot. zagospodarowania przestrzeni międzyblokowych z firmą P.H.U. Myśliwiec z Siesławic, na łączną kwotę 81 000,00 zł brutto. Termin realizacji zadania: 17.05.2019 r.

Wspólnota Mieszkaniowa os. Orła Białego 7 w Busku-Zdroju podpisała umowę na realizację zagospodarowania przestrzeni międzyblokowych w części dot. uporządkowania zieleni z firmą Eko Garden z Buska-Zdroju, na kwotę 2 350,00 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane. Pozostały zakres będzie realizowany w roku 2019.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju zakończyła prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół kaplicy św. Anny w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju, obejmujące m.in. budowę wolnostojącej altany parkowej, wymianę nawierzchni oraz oświetlenia iluminacyjnego obiektu. Łączny koszt zadania wyniósł 271 842,68 zł.

Pozostałe zadania objęte Projektem są w fazie przygotowania do realizacji.

Zadania realizowane przez Gminę Busko-Zdrój:

 1. Zakończono roboty związane z zagospodarowaniem terenu między ul. Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową oraz parku „Małpi Gaj” w Busku-Zdroju. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane TOM-BUD z Kielc. Łączny koszt zadania wyniósł 3,2 mln zł.
 2. Trwają prace związane z przebudową ul. gen. F. Rzewuskiego oraz budową ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. gen. F. Rzewuskiego z ul. Rokosza. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane TOM-BUD z Kielc.
 3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót dla I etapu zagospodarowania terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. K. Pułaskiego wraz z doposażeniem istniejących terenów rekreacyjnych. Podpisano w dniu 03.06.2019 umowy z Wykonawcami robót – PPHU BAZKAM (zadanie nr 1) oraz HPM SZAFRANIEC (zadanie nr 2 i 3). W chwili obecnej trwają prace związane z realizacją zadań.
 4. Zakończono realizację zadania dot. zagospodarowania terenów poprzemysłowych po nieczynnych studniach, zlokalizowanych w Parku Zdrojowym oraz w Małpim Gaju. Pozostały do ustawienia ławki na zrewitalizowanym terenie.
 5. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy etapu I budowy kanalizacji deszczowej, w ramach przebudowy ul. 1-go Maja. W dniu 23.05.2019 podpisano umowę z Wykonawcą – Zakład Instalacji Wod.-Kan, C.O. i Gaz Leszek Skórski, z terminem realizacji do 30.08.2019 r. Obecnie trwają prace związane z realizacją zadania.

Zadania realizowane przez Partnerów Projektu:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości al. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju zakończyła realizację zadania dot. zagospodarowania przestrzeni międzyblokowych z firmą P.H.U. Myśliwiec z Siesławic, za łączną kwotę 95 000,00 zł brutto.