Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zdrój Kultury

logo RP

„Zdrój Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego", Oś Priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe".

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i rozwój zasobów kultury poprzez poprawę warunków świadczenia usług kulturalnych.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku BSCK, w tym:

 • przebudowa sali widowiskowo-kinowej na salę o funkcji koncertowo-widowiskowej z dostosowaniem akustyki
 • wykonanie odrębnej, profesjonalnej sali kinowej na ok.200 miejsc
 • wykonanie dodatkowych pomieszczeń do obsługi działalności kulturalnej
 • wykonanie klimatyzacji, oświetlenia
 • wykonanie dźwigu osobowego do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku

Planowane do osiągnięcia efekty:

 • liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1szt.
 • liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych – 1szt.
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1szt.
 • wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin – 10298 os/rok
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 5os

W dniu 28.12.2017r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr UDA-RPSW.04.04.00-26-0007/15-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 19.506.028,91 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 17.724.640,00 zł
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 11.000.000,00zł, co stanowi 62,06% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Wartość współfinansowania z budżetu państwa – 646.860,94zł co stanowi 3,65% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Wkład własny Beneficjenta – 6.077.779,06zł, co stanowi 34,29% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.