Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Park Zdrojowy Busko-Zdrój...

logo RP

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Oś Priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”.

Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie

Zaawansowanie realizacji Projektu:

W ramach Projektu realizowane zostały 2 zadania:

 1. Roboty ogólnobudowlane, instalacyjne – zabezpieczenie zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI wraz z zagospodarowaniem otoczenia)
 2. Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne – strumień „Ciek od Buska”.

logo RP

„Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Oś Priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”.

Zaawansowanie realizacji Projektu:

W ramach Projektu ujęto 2 zadania:

 1. Roboty ogólnobudowlane, instalacyjne – zabezpieczenie zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI wraz z zagospodarowaniem otoczenia)
 2. Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne – strumień „Ciek od Buska” (zadanie zakończone w 2020r.)

logo RP

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Oś Priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”.

Zaawansowanie realizacji Projektu:
W ramach Projektu realizowane są 2 zadania:
1) Roboty ogólnobudowlane, instalacyjne – zabezpieczenie zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI wraz z zagospodarowaniem otoczenia)
2) Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne – strumień „Ciek od Buska”.

Ad.1) Trwają roboty dotyczące CZĘŚCI I zadania: wykonanie robót ogólnobudowlanych, drogowych i instalacyjnych na terenie „Parteru Centralnego”, „Alei Centralnej”, „Parteru Gwiazdy” oraz tzw. „Ogrodu Bocznego Wschodniego.
Zaawansowanie robót wynosi ok. 35%.

Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie

logo RP

„Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”,

Oś Priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”.

Zaawansowanie realizacji Projektu:

W ramach Projektu realizowane są 2 zadania:

 1. Roboty ogólnobudowlane, instalacyjne – zabezpieczenie zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI wraz z zagospodarowaniem otoczenia)
 2. Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne – strumień „Ciek od Buska”

logo RP

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Oś Priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”.

Zaawansowanie realizacji Projektu:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w dniach:

 • 07.05.2019r. zawarto umowę Nr 29/RSID/2019 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne – strumień „Ciek od Buska” oraz rozbudowa kładki dla pieszych i odcinka ciągu pieszego”.
  Nadzór pełniony będzie w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej przez Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST z Kielc. Wartość zamówienia wynosi 20.910,00zł.
 • 08.05.2019r. zawarto umowę Nr 30/RSID/2019 na wykonanie „Robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych – strumień „Ciek od Buska” oraz rozbudowa kładki dla pieszych i odcinka ciągu pieszego”.
  Zadanie obejmuje m.in. wykonanie zabudowy Cieku od Buska w kryty rów oraz regulację cieku. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe BUD-BET Spółka z o.o. z Wełcza. Termin zakończenia robót zaplanowano na 30.09.2019r. Wartość w.w. robót wynosi 2.214.000,00zł.

W dniu 10.05.2019r. przekazano Wykonawcy plac budowy.

Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie

logo RP

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Oś Priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”.

Cel projektu

Projekt dotyczy zachowania, ochrony i zabezpieczenia Zespołu Uzdrowiskowego w Busku-Zdroju składający się z obiektu „Lazienek” tj. Sanatorium Marconi i zabytkowej Kaplicy p.w. św.Anny.

Ich bezpośrednim otoczeniem jest zabytkowy Park Zdrojowy wchodzący w skład zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego. Przedmiotowy Zespół jest jedynym w województwie świętokrzyskim zabytkowym Zespołem Uzdrowiskowym ogólnodostępnym.

Projekt w sposób kompleksowy wpłynie na zabezpieczenie i udostępnienie obiektu „Łazienek” oraz uporządkuje teren Zespołu. Obejmuje wykonanie:

 • kanalizacji deszczowej regulującej odwodnienie w rejonie Sanatorium Marconi
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne LED
 • modernizacji ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w celu wyeksponowania układu przestrzennego oraz poprawy dojść do obiektów zabytkowych
 • remontu fontann
 • rewitalizacji „Cieku od Buska”.

Planowane do osiągnięcia efekty:

 • liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 szt.
 • liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem - 113.880,00 osoby/rok
 • wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 17.775,00 odwiedziny/rok

W dniu 31.10.2018r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Szacunkowa całkowita wartość projektu – 17.928.844,30zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 17.928.844,30zł
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 13.446.633,22zł co stanowi 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Wkład własny Beneficjenta – 4.482.211,08zł, co stanowi 25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.