Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

logo RP

„Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych”

projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, Oś Priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne”.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych poprzez powstanie mieszkań socjalnych w zdegradowanym budynku.

W ramach przedmiotowego projektu budynek mieszkalny, położony w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy, zostanie rozbudowany w kierunku północnym oraz nadbudowany o jedną kondygnację. Jednocześnie w ramach przebudowy istniejącej części budynku, zostanie on dostosowany do obowiązujących w tego typu obiektach wymogów technicznych oraz potrzeb Gminy w zakresie uzupełnienia zasobów mieszkań socjalnych.

W dniu 12.09.2017r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.07.03.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 8 375 174,80 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 8 226 359,35 zł
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 6 992 405,44 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Wkład własny Beneficjenta – 1 233 953,91 zł, co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 19.08.2015r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2018r.

W ramach Projektu: „Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych” w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych Gmina Busko-Zdrój zawarła następujące umowy:

  • w dniu 23.06.2017r. z Wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym z siedzibą w Kajetanowie. Koszt realizacji zadania dot. „Rozbudowy i nadbudowy budynku wielorodzinnego” zgodnie z umową z Wykonawcą wynosi brutto 6 873 000,00 zł.
  • w dniu 06.07.2017r. z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST – Krystyna Wiorek z Kielc na wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego”. Zgodnie z umową koszt sprawowania nadzoru inwestorskiego wynosi brutto 58 000,00 zł.