Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory 2007 - Parlamentarne

ZAWIADOMIENIE

 

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 8 października 2007r(poniedziałek) - w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 15.

 • godz. 8:00-9:30 Obwodowe Komisje Wyborcze Nr od 1 do 8
 • godz. 9:30-11:00 Obwodowe Komisje Wyborcze Nr od 9 do 16
 • godz.11:00-12:30 Obwodowe Komisje Wyborcze Nr od 17 do 24
 • godz.12:30-14:00 Obwodowe Komisje Wyborcze Nr od 25 do 33

Obwodowa komisja wyborcza nr 1

Siedziba: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUSKU-ZDROJU OS.KOŚCIUSZKI 2A TEL. 041 378 44 42

Skład: [ pdf ].

Obwodowa komisja wyborcza nr 2

Siedziba: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W BUSKU-ZDROJU OS. KOŚCIUSZKI 14 TEL. 041 378 28 57

Skład: [ pdf ].

Obwodowa komisja wyborcza nr 3

Siedziba: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BUSKU-ZDROJU OS. PUŁASKIEGO 10 TEL. 041 378 30 35

Skład: [ pdf ].

Obwodowa komisja wyborcza nr 4

Siedziba: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W BUSKU-ZDROJU AL.MICKIEWICZA 23 TEL. 608 171 432

Skład: [ pdf ].

Obwodowa komisja wyborcza nr 5

Siedziba: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BUSKU-ZDROJU UL. KORCZAKA 13 TEL. 041 378 33 37

Skład: [ pdf ].

Zarządzenie Nr 90 / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 27 września 2007 roku w sprawie powołania na terenie Gminy Busko-Zdrój Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. [ pdf ].

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [ pdf ].

O B W I E S Z C Z E N I E   [ pdf ]. 

W terminie do 11.10.2007 włącznie. 

Do rejestru wyborców w części A przeznaczonej dla obywateli polskich są wpisywani:

 • z urzędu - wyborcy będący obywatelami polskimi zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały (art. 11 ust. 6 Ordynacji wyborczej),
 • na podstawie decyzji właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta - wyborcy:
  a) stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, jeżeli złożą w urzędzie gminy wniosek, w którym podadzą swoje nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres faktycznego stałego zamieszkania na obszarze gminy oraz adres ostatniego zameldowania na pobyt stały poza obszarem gminy (art. 12 ust. 2 Ordynacji wyborczej),
  b) stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy wpisywania są do rejestru wyborców pod adresem faktycznego stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek, w którym podadzą swoje nazwisko i imiona , imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres faktycznego stałego zamieszkania i adres, pod którym są zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały (art. 12 ust. 4 Ordynacji wyborczej),
  c) wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy, jeżeli złożą wniosek o wpisanie ich do rejestru wyborców podając swoje nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres do korespondencji, który umożliwi ich ujęcie w spisie wyborców w konkretnym obwodzie głosowania oraz adres ostatniego zameldowania na pobyt stały (art. 12 ust. 3 i art. 13 ust. 1 Ordynacji wyborczej).

Druk wniosku można otrzymać w dziale ewidencji ludności urzędu gminy.

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP ( 21 PAŹDZIERNIK 2007R.)

 

Obwodowe komisje wyborcze

 1. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane według zamieszczonego wzoru [ pdf ].
 2. W zgłoszeniu podaje się:
  1) nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia,
  2) imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej,
  3) numer obwodu, jego siedzibę oraz nazwę gminy,
  4) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji.
 3. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba, zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej obwodowej komisji wyborczej.
 4. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik urzędu gminy, po okazaniu mu oryginału upoważnienia. Sugerujemy, aby przy zgłaszaniu kandydatów do komisji posiadać kopię upoważnienia, tak aby pracownik urzędu gminy mógł ją sobie uwierzytelnić, natomiast oryginał upoważnienia pozostawić sobie, ponieważ może on zostać wykorzystany przy zgłaszaniu mężów zaufania.
 5. Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu, obwodowej komisji wyborczej.
 6. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej. W miejsce wycofanego kandydata można zgłosić innego.

  UWAGA

  Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 21 września 2007 r. Zgłoszeń dokonuje się w godzinach pracy urzędu gminy łj. od godz.7.00 do godz. 15.00

 7. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci na posłów i kandydaci na senatorów, pełnomocnicy wyborczy i pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych oraz mężowie zaufania. Członkowie komisji tracą członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na kandydowanie na posła lub kandydowanie na senatora bądź objęcia funkcji pełnomocnika lub męża zaufania. Członkowie komisji nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów oraz list kandydatów.
 8. W skład Państwowej i okręgowych komisji wyborczych wchodzą wyłącznie sędziowie, zaś jedynie w skład obwodowych osoby zgłaszane przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub przez osoby przez nich upoważnione. Do Państwowej, okręgowych i obwodowych komisji wyborczych komitet wyborczy może również zgłosić po jednym (do każdej) mężu zaufania.