Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory 2014 - Parlament Europejski

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego dostępne są pod adresem:

http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/

Szczególowe dane z Gminy Busko-Zdrój:

http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/260101

Szczególowe dane z Powiatu buskiego:

http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/powiaty/view/2601

HARMONOGRAM ODBIORU MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
W DNIU 25.05.2014 roku (niedziela)

Komisje nr:
14, 15, 16, 17, 21 godz. 5:00 – 5:15
12, 13, 18, 19, 20 godz. 5:15 – 5:30
7, 8, 9, 10, 11, 22, 23 godz. 5:30 – 5:45
1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25 godz. 5:45 – 6:00

HARMONOGRAM LICZENIA KART DO GŁOSOWANIA
W DNIU 23.05.2014 roku (piątek)

Komisje nr:
1 – 6 godz. 8:00 – 9:00
7 – 12 godz. 9:00 – 10:00
13 – 19 godz. 10:00 – 11:00
20 – 25 godz. 11:00 – 12:00

INFORMACJA

Zawiadamiam, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 8 maja 2014 r. (czwartek), w terminach czasowych jak niżej:

 

godz. 8:00 – 9:30  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 1 do 6 
godz. 9:30 – 11:00  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 7 do 12 
godz. 11:00 – 12:30  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 13 do 19 
godz. 12:30 – 14:00  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 20 do 25 

 
Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej:

URZĘDU MIASTA I GMINY w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. nr 25

wg następującego porządku:
1.    Wybór Przewodniczącego i Zastępcy przewodniczącego komisji.
2.    Szkolenie.
3.    Ustalenie planu pracy komisji.

Zarządzenie Nr 48/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 5 maja 2014 roku


w sprawie powołania na terenie gminy Busko-Zdrój Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Działając na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1


W celu przeprowadzenia głosowania w zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. wyborach do Parlamentu Europejskiego, powołuję na terenie gminy Busko-Zdrój Obwodowe Komisje Wyborcze, w składzie określonym w załącznikach od nr 1 do nr 25 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój, pełniącemu funkcję Urzędnika Wyborczego.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a składy osobowe poszczególnych komisji podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, przed siedzibą Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Pełna treść dokumentu do pobrania [pdf]

INFORMACJA
z dnia 2 maja 2014 r.
sprawie losowania członków obwodowej komisji wyborczej

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały Państwowej Komisji wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej informuję, że:

w dniu 5 maja 2014 r. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju nastąpi ustalenie składów obwodowych komisji wyborczych Nr 10 oraz Nr 24 poprzez losowanie członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze.

Głosowanie w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

W celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom udziału w głosowaniu, na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój wyznaczone zostały lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie na obszarze gminy do dnia 11 maja 2014 r.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w pok. Nr 3 w biurze obsługi interesanta w godzinach urzędowania.

Wzór wniosku o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego w wybranym obwodzie głosowania

Głosowanie przez pełnomocnika wyborcy niepełnosprawnego.

Do dnia 15 maja 2014 r. należy składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Uprawnieni do złożenia wniosku są:

  • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby.

Wyjątek: pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Informacja
o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych zarejestrowanych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345).

Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 231) termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 2 maja 2014 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 42 w godz. pracy urzędu:
Poniedziałek: od 8:00 do 16:00
Wtorek – piątek: od 7:00 do 15:00

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2014 roku

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w związku z wyborami posłów do Parlamentu europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

OBWIESZCZENIE 2014