Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory Ławników

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju i Jędrzejowie na kadencję 2016-2019

Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz.133 j.t.), prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, mają prawo zgłaszać kandydatów na ławników sądowych.

Termin zgłoszenia kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2015 r.

Kandydatów spełniających warunki określone w w/w ustawie należy zgłaszać do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w godzinach urzędowania:

poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00 (Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju – pok. Nr 42 III piętro) wraz z niezbędnymi załącznikami na karcie zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w Biurze Obsługi Interesanta pok. Nr 3 lub w pok. Nr 42 oraz pobrać ze strony internetowej www.bip.umig.busko.pl

Do karty zgłoszenia kandydata należy dołączyć dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

  1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. Dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Dodatkowe informacje w sprawie kandydatów na ławników można uzyskać na stronie internetowej jak wyżej lub pod numerem telefonu: 41 370 52 39.

Dokumenty do pobrania:
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika [ docx ].
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [ rtf ].
Oświadczenie 1 [ doc ].
Oświadczenie 2 [ doc ].

Burmistrz
Miasta i Gminy Busko-Zdrój
/-/
Waldemar Sikora