Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory Ławników 2011

UWAGA!!!

ZMIANA ZASAD KANDYDOWANIA NA ŁAWNIKA ORAZ KARTY ZGŁOSZENIA

KANDYDATA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY

PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH  

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na kadencję 2012-2015

W związku z wejściem w życie z dniem 14 czerwca 2011 roku Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, zmienia się Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 1 czerwca 2011 r., które otrzymuje brzmienie: 

Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.), prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy dokonującej wyboru, mają prawo zgłaszać kandydatów na ławników sądowych. 

Termin zgłoszenia kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2011 r.

 

Kandydatów spełniających warunki określone w w/w ustawie należy zgłaszać do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w godzinach urzędowania (Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju – pok. Nr 42 III piętro) wraz z niezbędnymi załącznikami na karcie zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w Biurze Obsługi Interesanta pok. Nr 3 lub w pok. Nr 42 oraz pobrać ze strony internetowej www.bip.umig.busko.pl

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

  1.  Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
  5. Dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. 

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Dodatkowe informacje w sprawie kandydatów na ławników można uzyskać na stronie internetowej jak wyżej lub pod numerem telefonu: 41 370 52 39.

Dokument do pobrania:

Karta zgłoszenia [ pdf ] [ pdf ].
Lista osób popierających [ pdf ].
Oświadczenia [ pdf ] [ pdf ].
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011 r. [ pdf ] [ pdf ].
Wyciąg z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
  Waldemar Sikora