Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory - Parlament Europejski 2019

POSTANOWIENIE NR 95/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Busko-Zdrój

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 6 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Busko-Zdrój, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu odwołania w związku z niewykonywaniem obowiązków członka komisji:

1. Łukasz Jakub Szumilas, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Busko-Zdrój

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :

1. Filip Stanisław Gładkiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Busko-Zdrój

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy w Kielcach II
/-/ Rafał Adamczyk

POSTANOWIENIE NR 85/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [ pdf ].

Zarządzenie Nr 100/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 7 maja 2019 roku

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [ pdf ].

Zarządzenie nr 9/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 07 maja 2019 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania [ pdf ].

POSTANOWIENIE NR 85/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [ pdf ].

Busko-Zdrój, 06.05.2019 r.

USC.5011.11.2019

ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zmianami),

zawiadamiam

o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 6 maja 2019 roku do dnia 17 maja 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Mickiewicza 10 w Busku-Zdroju w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek - piątek od 7:00 do 15:00.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych terminach zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych i ewentualnym losowaniu [ pdf ].

Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r., termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz dokonane na druku stanowiącym załącznik do w/w uchwały.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2–10 ww. uchwały. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 9 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

INFORMACJA
Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w Kielcach
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Na podstawie art. 170 § 7 w związku z art. 174 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) i § 4 ust. 1 pkt 4 regulaminu rejonowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach:

Właściwość miejscowa Komisji:

powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski; miasto na prawach powiatu: Kielce (woj. świętokrzyskie)