Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.26.2017

Busko-Zdrój, dnia 22 sierpnia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.26.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 22 sierpnia 2017 roku wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, na działkach ozn. nr ew. 205, 249, 212, 211 położonych na terenie sołectwa Budzyń gm. Busko-Zdrój oraz na działkach ozn. nr ew. 556, 592 położonych na terenie sołectwa Piasek Wielki gm. Nowy Korczyn.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/44 położonej w Busku-Zdroju...

Busko-Zdrój, 2017.08.21

Znak:GKNŚR.6845.256.2017

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/44 położonej w Busku-Zdroju os. gen. Andersa obręb 10, o powierzchni ok. 32 m2, z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla samochodu osobowego.

Minimalny czynsz dzierżawny określa się w wysokości nie niższej niż 48,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

  1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 5 września 2017 roku do godziny 15:00.
  2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę miejsca postojowego".

Więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.28.2017

Busko-Zdrój 2017.08.21

Znak: BUŚ.6733.28.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz.U. z 2017 poz.1073 ) oraz art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j.t Dz.U. z 2017r. poz.1257) z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 14.07.2017 PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska nr 21a,20-340 Lublin działająca przez pełnomocnika Michała Majewskiego AMPEO ul. Domaniówka nr 31/8, 25-413 Kielce, zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kablowych linii średniego napięcia, stacji transformatorowej kontenerowej oraz budowie kablowych linii niskiego napięcia na działkach ozn. Nr ewid. 182(droga), 155, 157, 122/6, 122/5, 122/4,122/3 i 122/1 (droga) usytuowanych Busku-Zdroju przy ulicy Łagiewnickiej.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pokój nr 17 i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje o składaniu wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2017/2018.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 01-08-2017r. przyjmowane są w pokoju nr 1 wnioski o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2017/2018 w godz.:

  • poniedziałek: 7.00 – 15.00
  • wtorek: 7.00 – 15.00
  • środa: 7.00 – 18.00
  • czwartek: 7.00 – 15.00
  • piątek: 7.00 – 15.00

Dodatkowe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego udzielane są pod numerem telefonu: 41 370-51-28

Wzory druków można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój lub pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.III.7821.1.4.2017

Kielce, dnia 11-08-2017

Znak: SPN.III.7821.1.4.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11f ust. 3 – 5 w związku z art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1496)

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia, że w dniu 11.08.2017r. wydał decyzję, którą uchylił w całości decyzję Nr 1/17 Starosty Buskiego z dnia 03.07.2017r., znak: AB.6740.15.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie ulic Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr: 166/88, 166/86, 166/84, 166/82, 128/1, 128/2, 166/80, 166/78, 166/76, 166/74, 239, 234, 302, 251/3, 122, 125, 126, 127, 128/3, 166/39, 166/87, 166/85, 206/2, 205/2, 206/1, 205/1, 204, 203/7, 129 obręb 11 w Busku-Zdroju” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone.

Od decyzji, o której mowa wyżej, stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Strony z decyzją mogą zapoznać się w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, VIII piętro, pok. 810, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania w sprawie wydania decyzji Nr 1/17 Starosty Buskiego z dnia 03.07.2017r., znak: AB.6740.15.1.2017.

Zapoznanie z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska
Z-ca dyrektora
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Dokumenty źródłowe do pobrania [pdf] [xades]

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6220.5.2017

Busko Zdrój, 2017.08.07

Znak:BUŚ.6220.5.2017

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405)

z a w i a d a m i a m, że

dnia 07.08.2017 r., na wniosek Powiatu Buskiego ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż – Skotniki – Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525 m.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działkach oznaczonych w rejestrze gruntów numerami:

- 643, 765 obręb Szczaworyż gm. Busko-Zdrój,
- 549 obręb Pęczelice,
- 56, 91 obręb Skotniki Małe,
- 518 obręb Skotniki Duże.

Więcej...

Wyniki naboru w szkole podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach na stanowisko : nauczyciel fizyki, nauczyciel chemii, nauczyciel doradztwa zawodowego.

Wyniki naboru w szkole podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach na stanowisko : nauczyciel fizyki, nauczyciel chemii, nauczyciel doradztwa zawodowego

W wyniku naboru na:
stanowisko nauczyciela fizyki została wybrana pani Renata B.
stanowisko nauczyciela chemii została wybrana pani Katarzyna B.
stanowisko nauczyciela doradztwa zawodowego została wybrana pani Ewa C.
Kandydatki spełniły wymogi formalno-prawne do zajmowanego stanowiska nauczyciela w Szkole Podstawowej w Siesławicach.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.27.2017

Busko-Zdrój, 9 sierpnia 2017r.

Znak: BUŚ.6733.27.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN, sieci kablowej niskiego napięcia nn, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn, bramki stacyjnej średniego napięcia na działkach ozn. nr ewid. gr. 386/1, 386/2, 354, 353, 360, 359/1, 385/1, 385/2, 388, 387, 591/4, 359/2 położonych w sołectwie Młyny, gm. Busko – Zdrój.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].