Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6220.8.2017

Busko-Zdrój, 2018.05.23

Znak:BUŚ.6220.8.2017

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam,

że postanowieniem z dnia 21.05.2018 r., znak:BUŚ.6220.8.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
•    zmianie:
- pkt 2 (zmiana granic obszaru górniczego i terenu górniczego dla złoża wód leczniczych „Dobrowoda”),
- pkt 9 ( zmiana okresu wydobywania kopaliny), koncesji nr 6/2010 na wydobywanie wód leczniczych ze złoża w miejscowości „Dobrowoda”,
•    rozbudowie ujęcia wód leczniczych Dobrowoda G-1 polegającej na budowie zbiornika magazynowego wód leczniczych o pojemności 40m3.
Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce Nr 430 obręb Dobrowoda gm. Busko-Zdrój.
Obszar oddziaływania przedsięwzięcia zamyka się w wieloboku wyznaczonym siedmioma punktami o następującym przebiegu:
Z punktu nr 1 linią prostą o kierunku zachód - wschód, przez działki o nr ewidencyjnych:
- obręb 30 - Radzanów gm. Busko-Zdrój: 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90;
- obręb 34 - Skotniki Duże gm. Buska-Zdroju: 395/1, 394/1, 393/1, 392/1, 391/1, 390/1, 389/1, 388/1, 387/1, 386/1,383/1, 382/1, 381/1, 380/1, 379/1, 378/1, 377/1, 376/1, 375/1, 374/3, 373/1, 372/1, 341/1, 342/1, 343/1, 344/1, 345/1, 365, 347/1, 349/1, 350/1, 351, 351/4, 355/1, 508, 507/3, 506, 505, 504, 503/1, 502/2, 501, 500, 499, 498, 497, 496/2, 487/1, 516, 484, 483/3, 482, 481/2, 480/6, 480/5, 480/7, 480/3, 479, 478, 477/2, 476/1, 476/2, 474, 475, 473, 472/1, 472/2, 471/2, 470/2 469, 468, 467/1, 465, 464, 463, 462, 460.
Z punktu nr 2 linią prostą o kierunku północny zachód - południowy wschód, przez działki o nr ewidencyjnych:
- obręb 34 - Skotniki Duże gm. Buska-Zdroju: 460;
 - obręb 1 - Baranów, gm. Busko-Zdrój: 21 dr, 4/1, 21 dr, 5/1, 6, 7/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/6, 15/2, 16, 17, 19, 20, 22/6, 23, 24/1, 25/5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32dr, 34/1, 33dr;
 - obręb 9 - Sułkowice, gm. Solec-Zdrój: 432, 433, 447, 391 dr, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485,486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493,494,495/1, 495/2,496,497, 488,499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 477;
 - obręb 5 Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój: 12, 30dr, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37dr, 45, 46, 47, 48, 50.
 Z punktu nr 3 linią prostą o kierunku północny północny wschód - południowy południowy zachód, przez działki o nr ewidencyjnych:
- obręb 5 - Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój: 50, 52dr, 63, 62, 138dr, 137, 136/1, 136/2, 135, 134,133dr 132, 131, 130, 320, 321, 322/1, 322/2, 324, 323, 325, 328, 30dr, 380, 384, 30dr, 629, 630, 628/2dr, 622, 601/2, 600/2, 598/2, 597/2, 596/2, 731, 733, 735, 736, 738, 740, 742, 744, 766dr, 767, 768, 769, 772, 773, 775, 777, 774dr, 778, 785, 787, 788, 1054, 791, 804-753-805 (rzeka Rzoska), 815, 816,817, 819, 820, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 834dr, 848, 849.
Z punktu nr 4 linią prostą o kierunku północny wschód-południowy zachód, przez działki o nr ewidencyjnych:
- obręb 5 - Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój: 849, 850, 851, 852, 765dr, 859/2;
- obręb 15 - Kolonia Zagajów, gmina Solec-Zdrój: 3/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/2,11/1, 12/2, 13,14, 15/1, 18/1, 21/1, 24/1, 28/1, 31/1, 34/1, 37/1, 40/1,43/1,46/1,49/1, 52/1, 55/1, 57/1, 59/1;
- obręb 15 - Piasek Wielki, gmina Nowy Korczyn: 435, 434, 420dr, 214, 215dr, 226, 225/4, 225/3, 225/2, 224, 223, 222;
Z punktu nr 5 granica obszaru górniczego przebiega linią prostą o kierunku wschód południowy wschód - zachód północny zachód, przez działki o nr ewidencyjnych:
- obręb 15 - Piasek Wielki, gmina Nowy Korczyn: 222, 228dr, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 159dr, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 58dr, 48,47, 46,45, 44,43,42,41,40, 20dr.
Z punktu nr 6 linią prostą o kierunku południowy wschód - północny zachód, przez działki o numerach ewidencyjnych:
- obręb 15 - Piasek Wielki, gmina Nowy Korczyn: 20dr, 18/1, 18/2, 16, 15,14, 845, 11,498dr (droga i Busko-Zdrój - Nowy Korczyn), 517, 516, 515, 512, 514dr, 501, 500;
 - obręb 5 -Budzyń, gmina Busko-Zdrój: 111, 110, 109, 108,107,102dr, 87/2, 87/1, 86, 85, 82dr, 178/1, 78/2, 80, 23dr, 22;
 - obręb 7.2 - Dobrowoda, gmina Busko-Zdrój: 564/1, 562, 560, 558/1, 557, 556, 555, 552, 546/4, 1546/1, 546/3, 551/1, 189/3, 189/4, 189/1, 188/2, 104/1, 103, 102, 101/2, 101/1, 100, 7;
 - obręb 2.2 - Bilczów, gmina Busko-Zdrój: 15.
Z punktu nr 7 linią prostą o kierunku południowy południowy zachód - północny północny wschód, przez działki o nr ewidencyjnych:
 - obręb 2.2 -Bilczów, gmina Busko-Zdrój: 15,14, 13,12, 11,10, 9, 8, 248, 7, 6, 5, 4, 3/3, 3/2, 3/1, 2;
 - obręb 7.2 - Dobrowoda, gmina Busko-Zdrój: 3/2, 3/1, 2, 1, 752;
 - obręb 25 - Olganów, gmina Busko-Zdrój: 636dr, 621, 620/1, 619, 618/2, 617/1, 616/1, 292dr (Busko-Zdrój- Nowy Korczyn), 264, 263, 261, 259,262w, 258, 248, 243, 81dr, 861, 862, 863, 510w, 241, 238, 234, 233, 232/2, 231, 227, 223, 219, 215, 211, 207/2, 207/1, 203, 199, 195, 192, 189,186,183,180/2, 180/1, 177, 174, 171/2,171/1,168, 48dr, 38/1,40dr, 37, 36;
 - obręb 30 - Radzanów, gmina Busko-Zdrój: 140, 139, 138, 137, 136, 120dr, 98, 97, 96, do punktu nr 1 załamania granic.
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Federację Niezależnych Samorządowych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego; Plac Zwycięstwa 13, 90-047 Łódź.
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania.
Ponadto zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w przedmiotowej sprawie.
W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w tym z treścią w/w postanowienia oraz wypowiedzieć się w niniejszej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych pok. nr 18, tel. 41 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 700 do godz. 1500, a w poniedziałki od godz. 800 do godz. 1600.
Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że sprawa nie może być załatwiona w ustawowym terminie z powodów proceduralnych.
Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie przewiduje się w terminie do 29.06.2018 r.
Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie, zawierające uzasadnienie, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.25.2018

Busko-Zdrój, 21 maj 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.25.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 792, 872, 795/3 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 22 maja 2018 roku do dnia 4 czerwca 2018 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pozostałe strony postępowania zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia, które zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, sołectwa Mikułowice oraz opublikowane na stronie internetowej www.umig.busko.pl

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.24.2018

Busko-Zdrój, 21 maj 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.24.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniegp ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 745, 728/4, 746/4, 728/2, 728/1, 729, 733, 735, 758/2, 757 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 22 maja 2018 roku do dnia 4 czerwca 2018 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.  

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pozostałe strony postępowania zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia, które zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, sołectwa Mikułowice oraz opublikowane na stronie internetowej www.umig.busko.pl

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 r. [ pdf ].

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta i Gminy Busko- Zdrój informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju , ul. Mickiewicza 10 , 28-100 Busko-Zdrój do zatrudnienia na stanowisku Inspektora ds. kontroli wewnętrznej został wybrany Pan Mirosław Lewandowski zamieszkały w Łagiewnikach.

Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wymogi formalne do zatrudnienia na w/w stanowisku w jednostce samorządu terytorialnego. Przeprowadzony test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna potwierdziły dobrą znajomość wymaganych zagadnień i przepisów określonych w ogłoszeniu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.20.2018

Busko-Zdrój, 17 maja 2018r.

Znak: BUŚ.6733.20.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej realizowanej na działkach ozn. nr ew. 28/1, 28/2, 31, 552/2 położonych w Busku-Zdroju, os. Orła Białego obręb 09.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 18 maja 2018 roku do dnia 1 czerwca 2018 roku. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 4 czerwca 2018 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.21.2018

Busko-Zdrój, 17 maja 2018r.

Znak: BUŚ.6733.21.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 203/2, 207/5 w Busku - Zdroju ul. Bocznej, obręb 10.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 18 maja 2018 roku do dnia 1 czerwca 2018 roku. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 4 czerwca 2018 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.22.2018

Busko-Zdrój, 17 maja 2018r.

Znak: BUŚ.6733.22.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 293, 226, 225/1, 228/1 położonych w sołectwie Wełecz, gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 17 maja 2018 roku do dnia 1 czerwca 2018 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].