Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Dyrektor Samorządowego Gimnazjum w Podgajach ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

Dyrektor Samorządowego Gimnazjum w Podgajach ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

Stanowisko: sprzątaczka
Miejsce wykonywania pracy: Samorządowe Gimnazjum w Podgajach
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2018 r.
Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo - 1 etat

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.36.2017

Busko- Zdrój, 2017.10.20

Znak: BUŚ.6733.36.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO -ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.Dz.U.z 2017r poz. 1073) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz.1257 ),

z a w i a d a m i a m że, w dniu 2017.10.20 na wniosek z dnia 2017.09.05 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój działającego w imieniu i na rzecz Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie naziemnego zbiornika na gaz płynny o pojemności do 7 m3 przeznaczonego do zasilania instalacji gazowej w budynku Świetlicy Wiejskiej na działce ozn. Nr ewid. 192 usytuowanej w Radzanowie.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX. Wieków Kielc nr 3, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 10 pokój nr 17.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.31.2017

Busko-Zdrój, dnia 19 października 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.31.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 19 października 2017 roku wydana została decyzja nr 31/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach, na działkach o numerach ewidencyjnych 509/14, 509/15, 509/13, 509/12, 509/3, 509/2, 509/1, 509/8, 509/7, 509/10, 509/9 położonych na terenie sołectwa Zbrodzice gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 20 października 2017 roku do dnia 2 listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.
Wymiar czasu: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.
Wymiar czasu: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.44.2017

Busko-Zdrój, 18 października 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.44.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 1221, 658, 640/1, 640/2 położonych na terenie sołectwa Mikułowice gm. Busko-Zdrój.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 18 października 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.48.2017

Busko-Zdrój, 17 października 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.48.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Oddział Skarżysko-Kamienna al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko-Kamienna w imieniu której działa pełnomocnik Pani Agata Woźniak, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii średniego napięcia na działkach ozn. nr ewid. 1619, 1620, 638, 643/1, 644, 654/2, 658, 659, 660, 661 położonych na terenie sołectwa Widuchowa gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 17 października 2017 roku do dnia 30 października 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Lotos” Sp. z.o.o. w Busku-Zdroju zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Lotos" Sp. z.o.o. w Busku-Zdroju

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok. Wymagany termin przeprowadzenia badania do 31.03.2018 r.

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert , w zamkniętych kopertach w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lotos" Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, Pl. Zwycięstwa 11/12 z dopiskiem : Rada Nadzorcza PHU"Lotos".

Oferta powinna zawierać:

  1. Charakterystykę prawną oferenta oraz wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta.
  2. Kopie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.
  3. Listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich dwóch lat.
  4. Sposób , harmonogram i proponowaną cenę za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
  5. Projekt umowy.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta albo rezygnacji z oferty bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

( 0-41 ) 378-33-87 / Prezes Zarządu Spółki/.