Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.24.2017

Busko-Zdrój, dnia 27 lipca 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.24.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2017 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia na działkach ozn. nr ewid. gr. 62, 63, 65/7, 65/8 położonych w sołectwie Siesławice, gm. Busko – Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, w formie oświadczenia przesłanego do Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój, zrzec się prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i sprzedaży.

Busko-Zdrój 2017.07.20

Znak:GKNŚR.6845.243.2017

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zamieszczone są wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i sprzedaży.

Wykazy wywieszone są od dnia 21.07.2017r. do dnia 14.08.2017r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu [ pdf ].
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży [ pdf ].

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych.

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

 1. Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;
 2. Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;
 3. Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Dowód osobisty, a zmiana adresu zameldowania.

W związku z licznymi zapytaniami klientów banków Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju informuje, iż ustawa o dowodach osobistych nie przewiduje możliwości wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany adresu zameldowania, która nastąpiła po 1 marca 2015 r. Wszystkie dowody osobiste wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych zachowują ważność do czasu upływu terminu bądź innej wymienionej w ww. ustawie przyczyny.

Wyciąg z USTAWY z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2016 poz. 391 z późn. zmianami ) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu, dotyczący wymiany dowodu osobistego:

Art. 46. ww .ustawy

 1. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
  1) upływu terminu ważności dowodu osobistego;
  2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
  3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
  4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
  5) przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
  6) (uchylony).
  7) (uchylony).
 2. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:
  1) co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
  2) niezwłocznie - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.
 3. (uchylony).

Więcej...

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie" ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

krolewskie ponidzie

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G

Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„Królewskie Ponidzie"
Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020
„Królewskie Ponidzie"
działa na terenie gmin:
Busko-Zdrój, Pacanów, Stopnica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Wiślica, Gnojno, Tuczępy

Link do grantów - http://www.krolewskieponidzie.pl/nabory-wnioskow/projekty-grantowe.html

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskiego Ponidzia"...

krolewskie ponidzie

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„Królewskie Ponidzie"
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskiego Ponidzia"
Przedsięwzięcie 2.3.2. Tworzenie sieci usług turystycznych - pakietowanie usług turystycznych wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
„Królewskie Ponidzie"
działa na terenie gmin:
Busko-Zdrój, Pacanów, Stopnica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Wiślica, Gnojno, Tuczępy

Link do konkursu - http://www.krolewskieponidzie.pl/nabory-wnioskow/inne-projekty.html

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.24.2017

Busko-Zdrój, 17 lipca 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.24.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia na działkach ozn. nr ewid. gr. 62, 63, 65/7, 65/8 położonych w sołectwie Siesławice, gm. Busko – Zdrój.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.6740.15.1.2017 z dnia 12.07.2017 r.

obwieszczenie ab 6740 15 1 2017