Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.36.2017

Busko-Zdrój 2017.10.09

Znak: BUŚ.6733.36.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz.U. z 2017 poz.1073 ) oraz art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j.t Dz.U. z 2017r. poz.1257) z a w i a d a m i a m , że na wniosek z dnia 05.09.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój działającego w imieniu i na rzecz Gminy Busko-Zdrój zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie naziemnego zbiornika na gaz płynny o pojemności do 7m3 przeznaczonego do zasilania instalacji gazowej w budynku świetlicy Wiejskiej w Radzanowie na działce ozn. nr ewid.192 gm. Busko-Zdrój.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pokój nr 17 i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Nabór na stanowisko nauczyciela chemii w Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach.

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁACZKOWICACH

ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel chemii

Stanowisko: nauczyciel chemii
Wymiar czasu: 2/18
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: czas określony od 01.11.2017r. do 31.08.2018r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Informacja o wynikach naboru [ pdf ].

Informacja dotycząca programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój.

loga wfo

Busko-Zdrój 04.10.2017 roku

Znak: GKNŚR.6232.2.141.2017

„Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że Gmina Busko-Zdrój otrzymała dotację w kwocie do 56 950,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100) stanowiącej 85,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:

Realizacja w 2017 roku: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój na lata 2011 – 2032".

Przedmiotowa dotacja składa się ze środków pochodzących z:

 1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości: 23 450,00 – tj. 35,00% kwalifikowanych kosztów zadania,
 2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości: 33 500,00 – tj. 50,00 % kwalifikowanych kosztów zadania."

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.42.2017

Busko-Zdrój, 4 października 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.42.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek przedsiębiorstwa MAJSTER S.A. ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marek Szewczyk, ul. Józefa 22/7 31-056 Kraków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektu handlowo – ekspozycyjno – magazynowego na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 2, 3. 29/8, 396 położonych w sołectwie Oleszki, gm. Busko – Zdrój oraz na działkach ozn. nr ewid. gr. 185, 186, 191, 192/1, 293, 294, 419/3, 419/4, 420, 449 położonych w sołectwie Wełecz, gm. Busko – Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 4 października 2017 roku do dnia 19 października 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku -Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.30.2017

Busko-Zdrój, 27 września 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.30.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 27 września 2017 r. wydana została decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia, średniego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 1169, 1170/2, 24/1, 24/2, 75, 158/28, 158/23, 158/24, 158/25, 158/21, 158/20, 158/19, 157/1 położonych na terenie sołectwa Mikułowice gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 28 września 2017 roku do dnia 11 października 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.31.2017

Busko-Zdrój, 27 września 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.31.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach, na działkach o numerach ewidencyjnych 509/14, 509/15, 509/13, 509/12, 509/3, 509/2, 509/1, 509/8, 509/7, 509/10, 509/9 położonych na terenie sołectwa Zbrodzice gm. Busko-Zdrój.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 28 września 2017 roku do dnia 11 października 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.43.2017

Busko-Zdrój, 26 września 2017 r

Znak: BUŚ.6733.43.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam strony, że w dniu 26 września 2017 r. wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie obiektu budowlanego tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4460A" wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce ozn. nr ewid. gr. 339 położonej w sołectwie Młyny, gm. Busko – Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, od dnia: 27 września do 11 października. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na wykonywanie operatów szacunkowych określających...

Busko-Zdrój 2017-09-22

Znak:GKNŚR.6840.43.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na wykonywanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Busko-Zdrój oraz z tytułu trwałego zarządu.

I. Przedmiot usługi obejmuje: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości prawa własności nieruchomości komunalnych składających się z następujących działek w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój tj:

 1. Działki nr 131/2, 132/2 położonych w Busku-Zdroju obręb 02 – grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 2. Działki nr 195/2 położonej w Busku-Zdroju obręb 02 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste .
 3. Działki nr 155 położonej w Busku-Zdroju obręb 05 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 4. Działki nr 157 położonej w Busku-Zdroju obręb 05 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 5. Działki nr 512 położonej w Busku-Zdroju obręb 06 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste .
 6. Działek nr 184/1 i 184/3 położonych we wsi Błoniec - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 7. Działek nr 166/4 i 167/3 położonych we wsi Dobrowoda - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 8. Działek nr 69/2 i 216/2 położonych we wsi Mikułowice - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 9. Działki nr 682/1 położonej we wsi Mikułowice - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 10. Działki nr 761/2 położonej we wsi Młyny - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 11. Działek nr 116/2, 117/2 położonych we wsi Pęczelice - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 12. Działki nr 57/2 położonej we wsi Skotniki Małe - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 13. Działki nr 452/23 położonej we wsi Siesławice - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 14. Działki nr 303/1 położonej we wsi Siesławice - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 15. Działek nr 507/1, 508/1, 509/1, 510/1, 511/1, 512/1, 513/1, 514/1, 528/3, 550/1, 551/1, 551/2, 552/1, 552/2, 553/1, 553/2, 554/1, 554/2, 555/2 555/4, 555/6, 556/1, 556/2, 557/1, 557/2, 558/1, 558/2, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561/1, 561/2, 562/1, 562/2 położonych we wsi Siesławice - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 16. Działek nr 644/1, 653/2, 660/1, 664/1, 664/2, 665/2, 665/3, 666/5, 874/1, 874/4, 874/5, 959/2, 960/2, 961/2, 962/2, 963/2, 964/2, 965/2, 967/2, 968/1, 968/2, 968/3, 969/2, 969/3, 970/2, 971/2, 972/2, 973/2, 974/2, 975/2, 975/3, 976/2, 976/3, 977/2, 977/3, 978/2, 978/3, 979/2, 979/3, 980/2, 980/3, 981/2, 981/3, 982/2, 982/3, 988/2, 990/2 999/2, 1000/2, 1001/2, 1002/2, 1004/2, 1011/2, 1012/2, 1016/4, 1016/6, 1038 położonych we wsi Szczaworyż - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 17. Działek nr 1971/1, 1957/1, 1957/2 i 1640/1 położonych we wsi Widuchowa - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 18. Działki nr 79/2 położonej we wsi Zwierzyniec – grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 19. Działki nr 258/1 położonej we wsi Żerniki Górne - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 20. Działek nr 346/2, 346/4 i 347 położonych w Busku-Zdroju obr. 06 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste.
 21. Działek nr 40/23 i 116/5 położonych w Busku-Zdroju obr. 10 - grunt oddany w trwały zarząd.
 22. Działki nr 1/11 położonej w Busku-Zdroju obr. 14 - grunt oddany w trwały zarząd.

Więcej...