Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Decyzja Starosty Buskiego: GKN.6810.4.21.2017

Busko-Zdrój, dnia 11.12.2017 r.

Znak: GKN. 6810.4.21.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703), działając z urzędu

orzekam

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Biniątki gm. Busko-Zdrój oznaczone w ewidencji gruntów numerami 1, 58, 79, 123, 159, 187, 190/1, 190/2, 260, 261, 335, 337, 364, 397, 405, 474, 476, 477, 478, 479, 447 o łącznej powierzchni 4.6160 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Biniątki oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Uzasadnienie

Definicji mienia gromadzkiego, którego dotyczy powołana na wstępie ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962 r. Nr 64, poz. 303 ze zm.). W rozporządzeniu tym w § 1 znajduje się legalna definicja zarówno mienia gromadzkiego, jak i dawnych gromad. Zgodnie z nią przez użyte w rozporządzeniu określenie mienie gromadzkie rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego i o powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe, a przez dawne gromady rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z dnia 25 września 1954 roku.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy a w szczególności przesłany przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój protokół z rozprawy administracyjnej oraz zaświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 25.10.2017 r. znak: GKNŚR.6825.119.1.2017 ustalono, że przedmiotowe działki w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowiły mienie gromadzkie.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu jej podania do publicznej wiadomości.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

UWAGA !!! Zagrożenie ASF. Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika.

UWAGA !!! Zagrożenie ASF. Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6220.14.2016

Busko-Zdrój, 2017.12.11

Znak:BUŚ.6220.14.2016

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m,

że dnia 05.12.2017 r. została wydana decyzja znak:BUŚ.6220.14.2016 o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa chlewni, przeznaczonej do hodowli trzody chlewnej o obsadzie 188,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym gruntu 320 i 319 w miejscowości Szczerbaków, gmina Wiślica, dla której inwestorem jest Pan Andrzej Lasak prowadzący gospodarstwo rolne o obsadzie zwierząt 21,5 DJP", realizowanego przez Andrzeja Lasaka zam. Szczerbaków 97; 28-160 Wiślica.

Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

Znak:GKNŚR.6840.42.1.2017

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony:

a) Nieruchomość położona w sołectwie Skotniki Duże oznaczona w ewidencji gruntów nr 294 o powierzchni 0,2200 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039216/6.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze przeznaczonym pod uprawy rolne.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju oznaczona w ewidencji gruntów nr 427/2 obr.09 o powierzchni 0,2040 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039489/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem B.MN.MP.3.- tereny zabudowy jednorodzinnej i pensjonatowej. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna oraz pensjonatowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi; przeznaczenie uzupełniające - zabudowa rezydencjalna usługi związane z funkcjonowaniem uzdrowiska.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

Znak:GKNŚR.6840.3.5.2017

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1. Czwarty przetarg ustny nieograniczony:

a) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju przy ul. Borowinowej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A", oznaczona w ewidencji gruntów nr 179/19 obr. 13 o powierzchni 0,7310 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00010136/2.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem A.UZ.1 przeznaczonym pod zabudowę uzdrowiskową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej funkcjonowania. Przeznaczenie uzupełniające: usługi związane z funkcjonowaniem uzdrowiska.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

I przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 14.06.2017 r.
II przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 8.09.2017 r.
III przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 24.11.2017 r.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju przy ul. Borowinowej i ul. Uzdrowiskowej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A", składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 188/8 i 190/7 obr. 13 o powierzchni łącznej powierzchni 0,3372 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00010136/2.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem A.UZ.1 przeznaczonym pod zabudowę uzdrowiskową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej funkcjonowania. Przeznaczenie uzupełniające: usługi związane z funkcjonowaniem uzdrowiska.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

I przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 14.06.2017 r.
II przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 8.09.2017 r.
III przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 24.11.2017 r.

Więcej...

Możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018...

OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) działające na rzecz mieszkańców Gminy Busko-Zdrój do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez ww. podmioty.

Termin zgłaszania kandydatur: od dnia 14.12.2017 r. do dnia 21.12.2017 r.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.), mogą składać pisemne zgłoszenia, wraz ze zgodą wskazanego kandydata, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, przy ul. Mickiewicza 10,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2017r.

UWAGA:

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.54.2017

Busko-Zdrój, 13 grudnia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.54.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN, sieci napowietrznej SN, sieci kablowej nN wraz ze złączami, na działkach ozn. nr ewid. 709/2, 710, 711, 712, 713/3, 713/4, 714/1, 714/2, 716, 99/6, 390, 391 położonych na terenie sołectwa Owczary gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 14 grudnia 2017 roku do dnia 27 grudnia 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.53.2017

Busko-Zdrój, 12 grudnia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.53.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego przebudowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia na działkach ozn. nr ewid. 602 i 603 położonych na terenie sołectwa Palonki gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 13 grudnia 2017 roku do dnia 27 grudnia 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].