Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.14.2018

Busko-Zdrój, 17 kwietnia 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.14.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 11/2, 11/1, 10, 302, 598, 356 położonych w sołectwie Siesławice, gm. Busko-Zdrój.


Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 17 kwietnia 2018 roku do dnia 2 maja 2018 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 Dokument źródłowy do pobrania [pdf]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.10.2018

Busko-Zdrój, 16 kwietnia 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.10.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie naziemnego zbiornika na gaz o pojemności do 3 m3 stanowiącego infrastrukturę techniczną dla projektowanego budynku świetlicy w Skorzowie na działce nr ewid. 419/14 położonej w Skorzowie gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 17 kwietnia 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku. W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 2 maja 2018 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.13.2018

Busko-Zdrój, 13 kwietnia 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.13.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na Gminy Busko-Zdrój reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Oleś ul. Nowy Świat 52 25-516 Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą, na działce nr ewid. 1409 położonej w Kołaczkowicach gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 16 kwietnia 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 2 maja 2018 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.12.2018

Busko-Zdrój, 13 kwietnia 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.12.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Gminy Busko-Zdrój reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Pan Paweł Malus ul. Przewóz 34 31-716 Kraków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju, budowie do 20 miejsc parkingowych, budowie ciągów komunikacji pieszo-jezdnej w tym drogi pożarowej, na działkach nr ewid. 3/62 i 130 położonych w Busku-Zdroju os. gen. Władysława Sikorskiego w ramach zamierzenia pod nazwą „ Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem działek nr 130 i 3/62 obręb 8".

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 16 kwietnia 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 2 maja 2018 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w związku z zamiarem realizacji inwestycji przebudowy dróg - ulicy Bohaterów Warszawy, ul. Kusocińskiego oraz ul. Parkowej w Busku Zdroju

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w związku z zamiarem realizacji inwestycji przebudowy dróg - ulicy Bohaterów Warszawy, ul. Kusocińskiego oraz ul. Parkowej w Busku Zdroju, dla których przygotowywa na jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap II w ramach zadania pn.: Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej".

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasach drogo-wych przebudowywanych dróg mogą składać pisemne wnioski o udostępnienie kanału na adres:

Ajko Artur Kręcisz
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Wniosek winien zawierać następujące informacje:

  1. Nazwę podmiotu (jednostki) zainteresowanego udostępnieniem kanału technologicz-nego.
  2. Rodzaj i ilość sieci telekomunikacyjnej lub energetycznej.
  3. Określenie parametrów urządzeń infrastruktury technicznej, które mają być umiesz-czone w kanale technologicznym.
  4. Propozycje wymagań, jakie w opinii wnioskodawcy winien spełniać kanał dla potrzeb lokalizacji w/w urządzeń infrastruktury technicznej.

Kanał technologiczny będzie udostępniany na zasadach określonych w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222).

Załączniki:
Szkic sytuacyjny sytuujący projektowane drogi [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

Znak:GKNŚR.6840.17.2018

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony:
a) Nieruchomość położona w sołectwie Łagiewniki oznaczona w ewidencji gruntów nr 71/1 o powierzchni 0,6300 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00011592/3.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze Szanieckiego parku krajobrazowego, w strefie „C" ochrony uzdrowiskowej i stanowi grunt rolny.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w sołectwie Szczaworyż oznaczona w ewidencji gruntów nr 763/1 i 1030 o łącznej powierzchni 0,0600 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039668/9.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze, który oznaczono jako tereny przeznaczone pod budownictwo zagrodowe.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Wymiar czasu: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Informacja o wynikach naboru [ pdf ].

Obwieszczenie SKO.OŚ-60/1076/66/2018

Obwieszczenie SKO