Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.16.2018

Busko-Zdrój, 19 czerwca 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.16.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN, budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN, budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi ZZP, realizowanej na działkach:

 • ozn. nr ew. 922, 716, 712, 710/1, 693, 691/1, 680/1, 680/2, 677, 676/2, 676/1, 1058, 675/4, 906, 674/1, 675/5, 151/6, 151/4, 979, 160, 887, 227/3, 982/3, 982/2, 162, 228/3, 228/4, 229, 230 położonych na terenie sołectwa Żerniki Górne gm. Busko-Zdrój,
 • ozn. nr ew. 180/1, 179/2, 179/1, 178/4, 178/3, 216, 178/2, 178/1, 176, 175/3, 175/5, 175/4, 174, 173/8, 173/9, 173/1, 172/7, 172/8, 172/5, 171/6, 171/5, 170, 169/5, 169/3, 168/1, 167/3, 165/8, 165/7, 164/4, 164/5, 163/6, 163/3, 162/4, 162/6, 149/3, 149/2, 148, 146/2, 146/3, 147, 145/2, 145/3, 145/5, 201, 77/1, 151/3, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 177/3, 183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 182, 143/3, 144, 143/2, 143/1, 142/2, 142/1, 141, 137/6, 137/4, 137/5, 136/4, 136/1, 135/1, 134/2, 134/1, 133, 132/3, 132/2, 132/1, 131/10, 131/3, 131/1, 130/4, 130/3, 130/2, 130/6, 129/1, 128/3, 127/8, 126, 125/1, 200/1, 200/3, 2/6, 2/5, 2/4, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/3, 4/4, 5/4, 5/6, 215, 6/3, 6/4, 6/2, 7, 8/1, 8/4, 8/5, 8/10, 9/4, 9/5, 9/1, 10/2, 10/1, 11/6, 11/7, 11/9, 12/1, 12/3, 12/4, 13, 14/10, 234/7, 234/5, 234/6, 14/27, 14/21, 14/24, 14/26, 14/8, 15/1, 15/2, 16/2, 16/1, 18, 17/8, 19, 20, 17/9, 17/3, 17/7, 22, 202, 50, 51, 205/2, 70, 71/8, 71/7, 71/6, 71/15, 71/17, 71/19, 71/12, 71/11, 71/5, 72/1, 72/2, 72/4, 72/3, 73/1, 73/2, 74, 75/1, 75/2, 69/5, 69/4, 68/1, 67, 76/1, 76/2, 66/1, 66/3, 214, 81/5, 81/4, 80, 83/1, 83/2, 84, 204, 94/1, 94/2, 95, 96, 97/10, 97/11, 97/9, 97/8, 97/4, 97/5, 98/3, 98/5, 99/4, 99/7, 99/8, 100/2, 100/1, 101/1, 210, położonych na terenie sołectwa Bronina gm. Busko-Zdrój
 • ozn. nr ew. 62, 26/3, 27/3, 27/4, 26/4, 27/1, 26/1, 25, 24 położonych w Busku-Zdroju obręb 08,
 • ozn. nr ew. 105/4, 105/6, 105/7, 105/3 położonych w Busku-Zdroju obręb 07.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 20 czerwca 2018 roku do dnia 4 lipca 2018 roku. W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 5 lipca 2018 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Konkurs MON pn. "Wdzięczni Bohaterom"

WICEWOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia

Szanowni Państwo,

5 czerwca 2018 roku ruszył rządowy, otwarty konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej pn. „Wdzięczni Bohaterom". Jest on skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, w tym m.in. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, klubów sportowych oraz wszystkich, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6220.4.2018

Busko Zdrój, 2018.06.14

Znak:BUŚ.6220.4.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

z a w i a d a m i a m, że

na wniosek firmy: PL 2014 Sp. z o.o. al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa działającej za pośrednictwem pełnomocnika Łukasza Kuciejczyka, adres korespondencyjny: Electronic Control Systems S.A. ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PL 2014 Sp. z o.o., BT 14574 BUSKO PD położonej w miejscowości Wolica, gm. Busko-Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie, dz. nr ew. 87/10, obręb ewidencyjny Wolica, jednostka ewidencyjna 260101_5.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 87/10 obręb Wolica, gm. Busko-Zdrój.

Czytaj więcej...

Informacja o taryfie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Busko-Zdrój

Na podstawie art.24e ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2180) Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - organ regulacyjny, decyzją KR.RET.070.241.2018 z dnia 15 maja 2018 r. wraz z postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 r. prostującym oczywistą omyłkę pisarską w załączniku do tej decyzji, ogłoszoną w dniu 11.06.2018 roku, zatwierdził taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Busko-Zdrój.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 19.06.2018 r.

W okresie od 19.06.2018 do 18.06.2019 r. wysokość cen i stawek dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców przedstawiają zamieszczone poniżej tabele.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca
1

WGg3G pobierający wodę Gospodarstwa Domowe Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego Okres rozliczeniowy 3 miesiące cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,72
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy – 3 miesiące
12,79
2 WGr3G pobierający wodę Gospodarstwa Domowe Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody Okres rozliczeniowy 3 miesiące cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,72
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy – 3 miesiące
8,49
3 WPg1G pobierający wodę Pozostali Rozliczenie w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego Okres rozliczeniowy 1 miesiąc cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,85
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy – 1 miesiąc
18,33
4 WPr1G pobierający wodę Pozostali Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody Okres rozliczeniowy 1 miesiąc cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,85
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy – 1 miesiąc
14,03
5 WGSGg3G pobierający wodę i odprowadzający ścieki Gospodarstwa Domowe Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego Okres rozliczeniowy 3 miesiące cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,72
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy – 3 miesiące
8,51
6 WGSGr3G pobierający wodę i odprowadzający ścieki Gospodarstwa Domowe Rozliczenia na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody Okres rozliczeniowy 3 miesiące
cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,72
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy – 3 miesiące
6,36
7 WPSPg1G pobierający wodę i odprowadzający ścieki Pozostali Rozliczenie w oparciu o wskazania
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego Okres rozliczeniowy 1 miesiąc
cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,85
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy – 1 miesiąc
14,05
8 WPSPr1G pobierający wodę i odprowadzający ścieki Pozostali Rozliczenie na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody Okres rozliczeniowy 1 miesiąc
cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,85
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy – 1 miesiąc
11,90

Czytaj więcej...

Informacja dotyczące punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje mieszkańców, że od miesiąca lipca 2018r. będą przyjmowane wyselekcjonowane odpady komunalne przez Filię Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Busku-Zdroju przy ul. Dygasińskiego 36 w następujących dniach:

 • poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00
 • w każdą pierwszą sobotę miesiąca: 8:00 – 12:00

RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW

ODPADY NIEBEZPIECZNE

 • przeterminowane leki i opakowania po nich, strzykawki
 • zużyte baterie i akumulatory
 • tusze i tonery
 • żarówki, świetlówki
 • opakowania po olejach, smarach, środkach ochrony roślin itp.

ODPADY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE

 • telewizory, lodówki, pralki, kuchnie gazowe i elektryczne, suszarki, lokówki, prostownice, komputery, drukarki itp.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 • opony, meble i inne odpady niemieszczące się w pojemnikach i workach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.12.2018

Busko-Zdrój, 15 czerwca 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.12.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 15 czerwca 2018 roku wydana została Decyzja Nr 12/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju, budowie do 20 miejsc parkingowych, budowie ciągów komunikacji pieszo-jezdnej w tym drogi pożarowej, na działkach nr ewid. 3/62 i 130 położonych w Busku-Zdroju os. gen. Władysława Sikorskiego w ramach zamierzenia pod nazwą „ Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem działek nr 130 i 3/62 obręb 8".

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 15 czerwca 2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych

Busko-Zdrój, 11.06.2018r.

Znak:GKNŚR.6840.30.2018

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony:
a) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Szaniec gm. Busko- Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów nr 659/1 o powierzchni 0,14 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039218/0.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Szaniec gm. Busko- Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów nr 659/4 o powierzchni 0,2164 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039218/0.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.

Czwarty przetarg ustny nieograniczony:
a) Zabudowana nieruchomość położona w miejscowości Ruczynów gm. Busko-Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów nr 182/1 o powierzchni 0,49 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00026883/3.

Na działce znajdują się: budynek mieszkalny murowany jednokondygnacyjny z dobudowaną komórką oraz drewnianą stodołą pokryte wspólnym dachem o łącznej powierzchni zabudowy 104 m2, budynek gospodarczy o pow. Zabudowy 8m2, studnia oraz ogrodzenie o długości ok. 40 m wykonane z siatki metalowej na cokole betonowym. Budynki i budowle są w złym stanie technicznym.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.19.2018

Busko-Zdrój, 13 czerwca 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.19.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 35/8, 35/9, 35/11, 35/12 położonych w Busku-Zdroju ul. Partyzantów, obręb 08.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 14 czerwca 2018 roku do dnia 27 czerwca 2018 roku. W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 28 czerwca 2018 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].