Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: GKNŚR.6840.6.2018 - wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży.

Busko-Zdrój 2018-02-07

Znak:GKNŚR.6840.6.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży:

1. a) Nieruchomość położona w sołectwie Łagiewniki oznaczona w ewidencji gruntów nr 71/1 o powierzchni 0,6300 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00011592/3.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze Szanieckiego parku krajobrazowego, w strefie „C" ochrony uzdrowiskowej i stanowi grunt rolny.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

b)Niezabudowana nieruchomość położona w sołectwie Szczaworyż oznaczona w ewidencji gruntów nr 763/1 1030 o łącznej powierzchni 0,0600 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039668/9.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze, który oznaczono jako tereny przeznaczone pod budownictwo zagrodowe.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: GKNŚR.6845.14.2018 - publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 14 pawilonów handlowych zlokalizowanych w Hali Targowej przy ulicy Stefana Batorego w Busku-Zdroju...

Busko-Zdrój, 2018.02.12

Znak:GKNŚR.6845.16.2018

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 14 pawilonów handlowych zlokalizowanych w Hali Targowej przy ulicy Stefana Batorego w Busku-Zdroju obręb 06, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 455.

Przedmiotem udostępnienia jest 14 przeszklonych pawilonów handlowych oznaczonych numerami: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 22, 24, 25, 27 i 29 o powierzchni po 9,7m2 każdy:

  • pawilon oznaczony nr 1 przeznaczony jest pod działalność handlowo-usługową,
  • pawilony oznaczone nr 6, 7, 8, 9, 10, 11 przeznaczone są pod handel artykułami spożywczymi,
  • pawilony oznaczone nr 14, 21, 22, 24, 25, 27, przeznaczone są pod handel artykułami przemysłowymi,
  • pawilon oznaczony nr 29 przeznaczony jest po handel mięsem i jego przetworami lub handel artykułami spożywczymi lub handel artykułami przemysłowymi.

Minimalny czynsz dzierżawy za pawilon określa się w wysokości nie niższej niż 250,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: GKNŚR.6845.14.2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia.

Busko-Zdrój 2018.02.09

Znak:GKNŚR.6845.14.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.3.2018

Busko- Zdrój, 2018.02.09

Znak: BUŚ.6733.3.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO -ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1257)

zawiadamiam że, w dniu 2018.02.08 na wniosek z dnia 2018.02.06 Agaty Woźniak działającej w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamiennna zostało wszczęte postępowanie w sprawie określenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach ozn. nr ewid. 395, 341, 474, 722/1 i 481 położonych w Olganowie .

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 10 pokój nr 17 .

Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Busku- Zdroju, na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku -Zdroju oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia na okres 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie" Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego...

krolewskie ponidzie

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/G

Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„Królewskie Ponidzie"
Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020
„Królewskie Ponidzie"
działa na terenie gmin:
Busko-Zdrój, Pacanów, Stopnica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Wiślica, Gnojno, Tuczępy

Termin naboru wniosków:
12.02.2018 r. – 26.02.2018 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie „Królewskiego Ponidzia" ul. Grotta 3,
28-100 Busko-Zdrój,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.64.2017

Busko-Zdrój, 6 lutego 2018r.

Znak: BUŚ.6733.64.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn. nr ewid. gr. 508/4, 809, 508/7, 808, 507/3, 505/2, 615/1, 807, 617/1 położonych na terenie sołectwa Łagiewniki gm. Busko – Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 7 lutego 2018 roku do dnia 20 lutego 2018 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.63.2017

Busko-Zdrój, 7 lutego 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.63.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn. nr ewid. gr. 292, 291/2, 291/3, 634/1, 289, 288, 287, 286, 285/1, 285/2, 284, 282, 281, 635/1, 635/2, 279, 278/2, 278/1, 277, 276, 275, 273, 272, 271, 270/1, 269, 268, 267/1, 266/6, 266/5, 265, 264, 263/1, 262/2, 262/1, 261, 260, 259, 258/2, 257, 256, 254/2, 254/1, 252, 250, 249, 293, 251, 345, 346 położonych w sołectwie Wełecz, gm. Busko – Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 7 lutego 2018 r. do dnia 21 lutego 2018 r. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.2.2018

Busko-Zdrój, 2 lutego 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.2.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 330, 329, 498, 334/3, 327/1, 497/2, 191 położonych w Zbrodzicach gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 5 lutego 2018 roku do dnia 19 lutego 2018 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].