Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Informacja o udzieleniu koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Skorzów"

Kielce, 06.11.2017r

Znak: OWŚ-V.7422.15.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) informują o wydaniu w dniu 11.10.2017r. decyzji  (znak: OWŚ-V.7422.15.2017) o udzieleniu koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Skorzów", położonego na gruntach miejscowości Skorzów, w gminie Busko-Zdrój, powiecie buskim, województwie świętokrzyskim.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania [pdf]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.48.2017

Busko-Zdrój, 14 listopada 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.48.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektroenergetycznej linii średniego napięcia na działkach ozn. nr ewid. 1619, 1620, 638, 643/1, 644, 654/2, 658, 659, 660, 661 położonych na terenie sołectwa Widuchowa gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 15 listopada 2017 roku do dnia 28 listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.44.2017

Busko-Zdrój, dnia 10 listopada 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.44.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 10 listopada 2017 roku wydana została decyzja nr 44/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 1221, 658, 640/1, 640/2 położonych na terenie sołectwa Mikułowice gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 10 listopada 2017 roku do dnia 23 listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami...

Busko-Zdrój, dnia 9 września 2017 r.

Znak: OPIS.524.3.2017

Wyniki
konsultacji projektu
uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Konsultacje rozpoczęto 31 października 2017 r. i zakończono 7 listopada 2017 r.

Uwagi i propozycje dot. projektu przedmiotowej uchwały można było składać zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju www.umig.busko.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju http://bip.umig.busko.pl w dziale „Ogłoszenia", jak również na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu.

W ww. terminie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do przedmiotowego projektu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych nr: 3-4, 9-10, 11-12, 15-16, 19-20, 21-22, 23-24 i 37-38, położonych w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja.

Busko-Zdrój, 2017.11.10

Znak:GKNŚR.6845.307.2017

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych nr: 3-4, 9-10, 11-12, 15-16, 19-20, 21-22, 23-24 i 37-38, położonych w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 413/6.

Minimalny czynsz dzierżawny za jeden pawilon handlowy określa się w wysokości nie niższej niż 250,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

  1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 24 listopada 2017 roku do godziny 15:00.
  2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego".

Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 21 pawilonów handlowych zlokalizowanych w Hali Targowej przy ulicy Stefana Batorego w Busku-Zdroju ...

Busko-Zdrój, 2017.11.09.

Znak:GKNŚR.6845.301.2017

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 21 pawilonów handlowych zlokalizowanych w Hali Targowej przy ulicy Stefana Batorego w Busku-Zdroju obręb 06, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 455.

Przedmiotem udostępnienia są 21 przeszklone pawilony handlowe oznaczone numerami: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 i 29 o  powierzchni po 9,7m2 każdy:

  • pawilon oznaczony nr 1 przeznaczony jest pod działalność handlowo-usługową,
  • pawilony oznaczone nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 przeznaczone są pod handel artykułami spożywczymi,
  • pawilony oznaczone nr 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 przeznaczone są pod handel artykułami przemysłowymi,
  • pawilon oznaczony nr 29 przeznaczony jest po handel mięsem i jego przetworami lub handel artykułami spożywczymi lub handel artykułami przemysłowymi.

Minimalny czynsz dzierżawy za pawilon określa się w wysokości nie niższej niż 250,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.47.2017

Busko-Zdrój, 8 listopada 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.47.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 71/12, 71/11, 71/10, 72/1, 73/15, 73/16, 73/17 położonych w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy (obręb 11).

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 8 listopada 2017 roku do dnia 21 listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie.
W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.
Wymiar czasu: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2009 z dnia 27.02.2009r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].