Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory 2014 - Parlament Europejski

Zarządzenie Nr 39/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 9 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.

Działając na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami), oraz uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:

§1

Dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, os. Kościuszki 2A.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Zarządzenie Nr 39/2014 do pobrania [ pdf ].

INFORMACJA
REJONOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 29 W KIELCACH
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Na podstawie art. 170 § 7 w związku z art. 174 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 5 regulaminu rejonowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. poz. 133) podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach:

Właściwość miejscowa Komisji:

powiaty: buski, kazimierski, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, staszowski.

I. SKŁAD
Przewodniczący
Artur Grzegorz ADAMIEC
- sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
- Komisarz Wyborczy w Kielcach II

Zastępca Przewodniczącego
Andrzej JAGIEŁŁO
- sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Członkowie
Anna Irena ŻAK
- sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
Jan KLOCEK
- sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Wiesław Zygmunt ŁAKOMY
- sędzia Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju

Sekretarz
Adam MICHCIK
- Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach

II. SIEDZIBA
Budynek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3
pok. nr 243, II piętro, tel.: 41 342 13 59

III. DYŻURY
poniedziałki w godz. 9:00 - 12:00

Przewodniczący
Rejonowej Komisji Wyborczej nr 29
w Kielcach
(-) Artur ADAMIEC

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Owczary, 20.03.2014 r.

Urząd Miasta i Gminy W Busku-Zdroju

Stosownie do Kodeksu Wyborczego mieszkańcy Sołectwa Owczary wnoszą o przywrócenie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Obwodzie Wyborczym nr 15 z Widuchowej na Owczary.

Lokalizacja Obwodowej Komisji w Widuchowej utrudni dostęp osób starszych do lokalu wyborczego, co przyczyni się to do drastycznego spadku frekwencji w wyborach.

Wszyscy ubolewamy, że w kraju spada udział społeczeństwa w wyborach a ta decyzja nie pomaga w odwróceniu tego trendu.

Przez ostanie kilka lat Obwodowa Komisja Wyborcza w Obwodzie Wyborczym nr 15 była zlokalizowana w Owczarach i nie ma racjonalnych przesłanek aby to zmieniać. Lokal, w którym dotychczas mieściła się siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej jest do tego przystosowany-możliwość udziału osób niepełnosprawnych.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej w dniu 17 marca 2014 r.

Wniosek w sprawie rozważenia możliwości zmiany siedzib komisji wyborczych w obwodzie nr 12 ze wskazaniem na m. Łagiewniki i w obwodzie nr 15 ze wskazaniem na m. Bronina, w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr XXXVII/490/14).

głosowanie:
"za" - 5 głosów "przeciw"- 0 głosów "wstrzymuję się"- 0 głosów

Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej Jerzy Kokociński

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie materiałów wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na postawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późniejszymi zmianami), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

§ 1

Na obszarze gminy Busko-Zdrój na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na okres trwającej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. wyznaczam słupy ogłoszeniowe w mieście Busko-Zdrój w następujących lokalizacjach:

  • ul. Poprzeczna (dworzec PKS strona południowa)
  • ul. Bohaterów Warszawy na skwerze przy os. Piłsudskiego
  • skrzyżowanie ulic Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza
  • skrzyżowanie ulic Stefana Batorego i ulicy Grotta
  • ul. Adama Mickiewicza naprzeciw Urzędu Miasta i Gminy
  • skrzyżowanie ulic 1-go Maja i 12-go Stycznia
  • Plac Zwycięstwa (strona wschodnia)

§ 2

Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w urzędzie, a także zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz
Miasta i Gminy
/-/
Waldemar Sikora